Powrót

Transfer świadczeń społecznych z zagranicy

Transfer świadczeń społecznych z zagranicy

 W związku z członkostwem Polski we Wspólnocie, możliwe jest transferowanie niektórych świadczeń społecznych uzyskanych w jednym kraju do drugiego.

Przepisy o wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego powstały, by osoby podejmujące pracę równocześnie lub kolejno w kilku państwach członkowskich unikały negatywnych następstw podlegania systemom zabezpieczenia społecznego różnych państw. Przepisy te gwarantują, że świadczenia nabyte w jednym państwie, np. emerytura, będą wypłacane także wtedy, gdy osoba uprawniona przeniesie się do innego państwa.

Transferowi nie podlegają jedynie tzw. specjalne świadczenia nieskładkowe, wpisane w załączniku do odpowiedniego rozporządzenia wspólnotowego na wniosek państw. Nie mogą być też transferowane specjalne świadczenia porodowe i adopcyjne wymienione w załączniku do odpowiedniego rozporządzenia wspólnotowego, świadczenia pomocy społecznej i medycznej oraz świadczenia dla ofiar wojny lub jej skutków. W krajach członkowskich EOG i w Szwajcarii nie są transferowane również zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnych.

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi przepisami państw członkowskich EOG i Szwajcarii. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami wspólnotowymi pierwszeństwo mają zawsze te ostatnie.

W tym rozdziale opisujemy następujące świadczenia podlegające transferowi:


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.