Powrót

Świadczenia rodzinne z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-14

Świadczenia rodzinne z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Jeżeli jedno z rodziców pracuje za granicą i opłaca tam składki na ubezpieczenie społeczne, a drugie wraz z dziećmi mieszka w Polsce i nie pracuje zawodowo, to właściwe do wypłaty świadczeń rodzinnych w pierwszej kolejności jest państwo zatrudnienia, a państwo zamieszkania będzie właściwe w drugiej kolejności do wypłaty ewentualnego „dodatku dyferencyjnego”, czyli różnicy pomiędzy wysokością świadczeń.

W wypadku gdy obydwoje rodzice są aktywni zawodowo w dwóch różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, to właściwe do wypłaty świadczeń rodzinnych będzie państwo, w którym mieszkają członkowie rodziny (dzieci).

Warto wiedzieć
W celu ustalenia właściwego ustawodawstwa oraz określenia uprawnienia do świadczeń rodzinnych drugiego z rodziców instytucja państwa zatrudnienia wysyła standardowe dokumenty elektroniczne (SED) do polskiej instytucji właściwej, czyli właściwego wojewody.

Po sprawdzeniu sytuacji dotyczącej wykonywania działalności zawodowej przez drugiego z rodziców, potwierdzeniu liczby i wieku członków rodziny oraz ewentualnego uprawnienia do świadczeń rodzinnych w Polsce, wojewoda przesyła uzupełnione dokumenty SED do instytucji właściwej państwa zatrudnienia.

Po uzyskaniu pełnych informacji zostaje wydana decyzja o ewentualnym przyznaniu świadczeń rodzinnych za granicą na członków rodziny (dzieci) zamieszkujących w innym państwie.

Każde państwo ustala zasady przyznawania i wysokość świadczeń rodzinnych na podstawie swoich wewnętrznych przepisów. W celu zweryfikowania uprawnienia do świadczeń rodzinnych instytucja właściwa w danym państwie żąda dokumentów potwierdzających m.in. zatrudnienie na terytorium tego państwa, odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, podatków.

Jeżeli świadczenia rodzinne w państwie właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych są niższe niż świadczenia przewidziane w drugim państwie, to instytucja tego drugiego państwa jest zobowiązana do wypłaty dodatku dyferencyjnego.

Warto wiedzieć
Nie można otrzymywać świadczeń rodzinnych w pełnej wysokości w tym samym okresie na tego samego członka rodziny w dwóch różnych państwach członkowskich. W razie stwierdzenia takiego przypadku osoba pobierająca świadczenia rodzinne w dwóch państwach jednocześnie musi dokonać zwrotu części otrzymanych świadczeń.

Warunkiem uzyskania świadczeń rodzinnych za granicą jest złożenie wniosku we właściwej instytucji w danym państwie.
 

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.