• Zawarcie małżeństwa przed Konsulem RP
  Wśród wielu funkcji jakie pełni Konsul RP znajduje się, m.in. ta, która dotyczy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Co ważne, w urzędzie konsularnym małżeństwo mogą zawrzeć wyłącznie obywatele polscy.

 • Nowe przepisy dotyczące wwozu lub wywozu środków pieniężnych do lub z Unii Europejskiej
  3 czerwca 2021 r. weszły w życie regulacje unijnego rozporządzenia 2018/1672 z 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z UE, a także rozporządzenie wykonawcze do tego aktu, ustanawiające wzory niektórych formularzy oraz przepisy techniczne dotyczące skutecznej wymiany informacji na mocy tego rozporządzenia. Nowe regulacje rozszerzają obowiązki, m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę.

 • Czym jest koordynacja i kiedy mamy z nią do czynienia w przypadku świadczeń rodzinnych?
  Koordynacja jest mechanizmem, który określa zasady wypłaty świadczeń dla rodzin i zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.

 • Profil zaufany – tymczasowy zamienił się w „standardowy”
  Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, potwierdzające tożsamość jego posiadacza, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe przez Internet bez wychodzenia z domu. W czasie pandemii wprowadzono uproszczoną procedurę uzyskania tymczasowego profilu zaufanego. Z krótszym okresem ważności i brakiem możliwości jego przedłużenia. Od 17 czerwca 2021 r. tymczasowy profil zaufany przekształca się w „standardowy” profil zaufany, a sposób, w którym wcześniej uzyskiwało się tymczasowe narzędzie trafił na listę metod zakładania profilu zaufanego.

 • Podwójne obywatelstwo a podróż do Polski i wyjazd z RP
  Osoby, które oprócz polskiego mają także inne obywatelstwo, wybierając się do Polski powinny posiadać ważny polski paszport. Wielu rodaków – z podwójnym obywatelstwem – uważa, że do przekraczania polskiej granicy wystarczy ważny dokument podróży drugiego państwa. Nic bardziej mylnego. Podpowiadamy, jak uniknąć przykrych niespodzianek na lotnisku.

 • Przygotuj się do podróży
  Urlop nieodłącznie kojarzy się z wypoczynkiem i wyjazdami. Od wielu lat na popularności zyskują podróże za granicę. Zwłaszcza od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i otwarcia granic. I chociaż ostatni „pandemiczny” rok sprawił, że podróżujemy trochę mniej, to nadal wycieczki zagraniczne cieszą się popularnością. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę planując podróż za granicę i jak przygotować się do wyjazdu.

 • Edukacja domowa w Polsce
  Edukacja domowa jest zgodnym z prawem i obowiązującymi regulacjami rodzajem spełniania obowiązku edukacyjnego poza szkołą, w pełni zgodnym z tym samym rodzajem kształcenia stacjonarnego.

 • "Trzymajmy się mocno za ręce". O reemigracji i szoku powrotnym
  W 2017 roku po raz pierwszy od lat więcej Polaków zdecydowało się na powrót do kraju niż na wyjazd. Czy polskie szkoły nadążają za tym trendem? Czy są na to przygotowane? Rozmawiamy z Aleksandrą Hytroś-Kiwałą, psychologiem.

 • Podróż z dzieckiem za granicę
  Podróżowanie dziecka, w przypadku obecności obydwojga rodziców, wymaga posiadania ważnego dokumentu tożsamości – odpowiednio dowodu osobistego lub paszportu i nie rodzi żadnych dodatkowych wątpliwości, dotyczących swobodnego przemieszczania się, poza oczywistymi obowiązkami wizowymi, jeżeli udajemy się do kraju, w którym takowa jest wymagana.

 • Jak uzyskać PESEL dla małoletnich urodzonych i mieszkających za granicą?
  Numer PESEL to symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Numer zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności — numer ten w skrócie nazywamy numerem PESEL.

 • Szkoła po powrocie z zagranicy
  Przy kwalifikowaniu ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy, dyrektor szkoły może wziąć pod uwagę wiek ucznia, opinię rodzica albo pełnoletniego ucznia.

 • Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o paszport dla małoletniego za granicą
  Z dniem 19 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z dnia 15 lipca 2019 r. poz. 1313). Rozporządzenie wprowadziło oddzielny wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, odmienny niż wniosek składany do wojewody.