Regulamin portalu Powroty

 

Wstęp

Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Powroty.gov.pl dostępnego pod adresem www.powroty.gov.pl oraz opis Usług świadczonych w ramach działania Portalu Powroty.gov.pl przez Administratora drogą elektroniczną; Politykę prywatności oraz Politykę cookies.


§ 1

Definicje

Portal powroty.gov.pl – należy przez to rozumieć serwis internetowy należący do Administratora, umieszczony pod adresem www.powroty.gov.pl, w ramach którego Administrator świadczy Usługi.

Administrator Portalu Powroty.gov.pl dalej jako Administrator – należy przez to rozumieć Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy – Zespół Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” z siedzibą w Białymstoku.

Administrator Danych Osobowych (ADO) – należy przez to rozumieć Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.

Centrum – należy przez to rozumieć  Zespół Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” z siedzibą w Białymstoku, który administruje Portalem Powroty.gov.pl. Zespół jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę, która korzysta z portalu Powroty.gov.pl i jego Usług.

Usługi – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach działania Portalu Powroty.gov.pl.

Wykaz i opis wszystkich Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

Redakcja Portalu – należy przez to rozumieć upoważnionych  pracowników Centrum.

Dni robocze – należy przez to rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy).

RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozdział I
Korzystanie z Portalu Powroty.gov.pl

§ 1

Uczestnictwo w Portalu Powroty.gov.pl

Uczestnikami Portalu Powroty.gov.pl są jego Użytkownicy.

§ 2
Korzystanie z Portalu Powroty.gov.pl

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Portalu Powroty.gov.pl i jego zawartości zgodnie z obowiązującymi, polskimi oraz międzynarodowymi przepisami prawa, normami społecznymi i moralnymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej Regulamin).
 2. Wszystkie zamieszczone materiały na  Portalu Powroty.gov.pl są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na Portalu Powroty.gov.pl przysługują wyłącznie Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.
 3. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 4. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie  podlegają ochronie prawnej na mocy obowiązujących przepisów prawa. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.
 5. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej  zgody Administratora lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. 
 6. W przypadku umieszczania na Portalu Powroty.gov.pl materiałów mających charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania tych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu Powroty.gov.pl oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu Powroty.gov.pl oraz usunięcia z Portalu Powroty.gov.pl.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do:

1) usunięcia w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach Administratora;
2) zmiany niniejszego regulaminu.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania niektórych Usług dostępnych na Portalu Powroty.gov.pl bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Portalu Powroty.gov.pl.

§ 3
Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane korzystaniem z Portalu Powroty.gov.pl i jego Usług;
2) przerwy w funkcjonowaniu Portalu Powroty.gov.pl, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacje oprogramowania) lub niezależnych od Administratora;
3) brak dostępności do danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora; Administrator gwarantuje jednak niezwłoczne odtworzenie danych z kopii zapasowych.
4) szkody spowodowane awarią sieci energetycznej lub łącz operatorów sieci teleinformatycznych;
5) aktualność i jakość danych pobieranych z innych systemów/portali współpracujących z Portalem Powroty.gov.pl;
6) utratę danych, zniszczenie sprzętu lub innych dóbr w następstwie informacji zamieszczonych na Portalu Powroty.gov.pl przez Użytkowników;
7) zawartość stron, których linki zostały opublikowane na Portalu Powroty.gov.pl.

 1. Administrator dokłada wszystkich starań, żeby materiały publikowane w Portalu Powroty.gov.pl były zgodne ze stanem faktycznym.

Rozdział II
Polityka Prywatności

Poniżej wyjaśniamy, w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i chronione dane osobowe Użytkowników korzystających z Portalu Powroty.gov.pl oraz realizowanych Usług.

§ 1
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie 00-349 przy ul. Tamka 1.

§ 2
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.

§ 3
Źródło pozyskiwania danych osobowych

Dane Użytkowników pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane te dotyczą podczas korzystania z Usług Portalu Powroty.gov.pl.

§ 4
Zakres przetwarzanych danych osobowych

W zależności od Usługi, z której korzysta Użytkownik, Centrum przetwarza następujące dane osobowe:

 1. Korzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego w serwisie powroty.gov.pl:

1) adres e-mail,

2) imię i nazwisko,

3) kraj.

 1. Zapisanie się do newslettera:

1) adres e-mail

 

§ 5
Cel przetwarzania danych osobowych

W zależności od udzielonej zgody lub innej podstawy prawnej dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 
 1. Świadczenie usług związanych z odpowiedzą na pytania wysłane przez formularz kontaktowy „Zadaj pytanie o powrót” (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. Wysyłanie biuletynu informacyjnego (newsletter) na wskazany adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. Realizowanie ankiet wychodzących w celu monitorowania jakości obsługi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. Prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. Rozpatrywanie reklamacji, skarg oraz wniosków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. Świadczenie usług związanych z udzielaniem odpowiedzi w języku migowym podczas połączenia video (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO).

§ 6

Profilowanie

W oparciu o dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych , w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

§ 7
Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane udostępniane są uprawnionym  z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa organom lub podmiotom w przypadku zwrócenia się z takim wnioskiem/ żądaniem.
 2. Dane powierzane są dostawcom oraz wykonawcom usług świadczonych na rzecz Administratora związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu teleinformatycznego Zielona Linia, który obsługuje Portal powroty.gov.pl na podstawie umów powierzenia.

§ 8
Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Administrator nie przekazuje danych poza Unię Europejską.

§ 9
Okres przewarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia Użytkownikom Usług, a także po ich zakończeniu w celach:

1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Usługi,
2) zachowania ciągłości w kontaktach, w celu świadczenia użytkownikom Usług na jak najwyższym poziomie, statystycznych i archiwizacyjnych,
3) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

maksymalnie przez okres 5 lat, liczonych od dnia ostatniego kontaktu Użytkownika z Centrum.

 1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, dane przetwarzane są od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

§ 10
Wymóg podania danych

 1. Korzystanie z Usług Portalu Powroty.gov.pl jest dobrowolne.
 2. Podanie niektórych danych (adres e-mail, imię i nazwisko, kraj) jest warunkiem skorzystania z Usług.
 3. System automatycznie oznacza dane obligatoryjne (np. dane niezbędne do nawiązania kontaktu przez formularze kontaktowe).
 4. Konsekwencją niepodania danych obligatoryjnych w przypadku kontaktu przez formularz kontaktowy jest brak możliwości nawiązania kontaktu i korzystania z Usług Portalu Powroty.  
 5. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

§ 11
Prawa użytkownika

 1. Użytkownik posiada prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO.

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 3. W przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą wystąpi z żądaniem wykonania uprawnień użytkownika (Art. 12 RODO), Administrator jest zobowiązany spełnić lub odmówić spełnienia żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby żądań, Administrator może wydłużyć termin realizacji żądania o kolejne dwa miesiące informując osobę, której dane dotyczą w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny opóźnienia.
 4. Administrator zachowuje staranność aby przetwarzanie danych osobowych użytkownika  odbywało się zgodnie z RODO. W tym celu wdrożył środki techniczne i organizacyjne,  w tym procedury wynikające z Polityki ochrony danych osobowych obowiązuje  w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, by  przetwarzanie danych osobowych odbywało się z zachowaniem zasady ochrony praw i wolności użytkownika  a w szczególności jego  prawa do ochrony danych osobowych. 

 

Rozdział III
Polityka cookies

 1. Portal Powroty.gov.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer www zapisuje po stronie Użytkownika. Cookies używane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści.
 2. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
 3. Oprócz cookies, które pochodzą bezpośrednio z Portalu Powroty.gov.pl – mogą być również wysyłane cookies serwisów trzecich, np. Facebook czy Google. Administrator zamieszcza odnośniki do innych tematycznych serwisów internetowych zabezpieczonych certyfikatem SSL, który zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet, jednak nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych stron internetowych.
 4. Portal Powroty.gov.pl wykorzystuje następujące pliki Cookies:

1) ASP.NET_SessionId – jest to sesyjny plik cookie, istnieje tylko w czasie trwania jednej sesji przeglądarki. Traci swoją ważność po zakończeniu sesji (np. zamknięciu przeglądarki),
2) cookiePrivacy – jest to stały plik cookie, przechowujący informację o widzianym komunikacie związanym z wprowadzeniem Polityki cookies,
3) __utma, __utmb,  __utmc , __utmz – są to stałe pliki cookies, które przechowują informację o odwiedzinach na potrzeby statystyk Google Analytics,
4) _e_0Ldf_10, _e_0Ldf_11, act, c_user, csm, datr, fr, locale, lu, p, presence, s, xs - są to stałe pliki cookies wysyłane przez witrynę Facebook.com.

 1. Użytkownicy Portalu Powroty.gov.pl, którzy nie wyrażają zgody na odbieranie cookies – mają możliwość zmiany tego w ustawieniach przeglądarek internetowych z których korzystają. Zablokowanie ciasteczek przesyłanych przez Portal Powroty.gov.pl może nieznacznie wpłynąć na komfort korzystania ze stron serwisu.

 

Rozdział IV
Nota prawna

 1. Wszystkie treści i materiały zamieszczane na Portalu Powroty.gov.pl, opracowywane przez Redakcję Portalu, mają jedynie charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
 2. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za informacje merytoryczne zamieszczone w serwisie lub wysłane w formie wiadomości e-mail do Użytkowników, w odpowiedzi na zadane przez nich pytania, które uzyskała od współpracujących ekspertów z administracji rządowej oraz samorządowej oraz innych współpracujących podmiotów. Wszelkie ryzyko związane z formą oraz sposobem wykorzystania informacji merytorycznych znajdujących się w serwisie oraz przekazanych w formie wiadomości e-mail ponoszą Użytkownicy.
 3. Wszystkie zamieszczone materiały na stronach Portalu Powroty.gov.pl  są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie Administratorowi. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Administratora.
 4. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane w Portalu Powroty.gov.pl  podlegają ochronie prawnej na mocy obowiązujących przepisów prawa. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 1. Wykaz i opis uslug

1) Newsletter

Użytkownik może wyrazić zgodę lub zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną informacji z Portalu Powroty.gov.pl w formie newslettera. Wiadomości wysyłane będą z różną częstotliwością, wybraną przez Użytkownika spośród opcji udostępnionych przez Administratora.

2) Zadaj pytanie o powrót

Administrator zaprasza do zadawania pytań dotyczących formalności związanych z powrotem z emigracji do Polski. Odpowiedzi na pytania udzielają Redaktorzy Portalu we współpracy z ekspertami z administracji rządowej i samorządowej. Usługa jest bezpłatna. Odpowiedzi udzielane są  w terminie do 14 Dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach termin może zostać przedłużony, o czym Użytkownik jest informowany drogą elektroniczną.