Polityka prywatności

Poniżej wyjaśniamy, w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i chronione dane osobowe Użytkowników korzystających z Portalu Powroty.gov.pl oraz realizowanych Usług.

 

Definicje i skróty

RODO - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Centrum – należy przez to rozumieć  Zespół Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” z siedzibą w Białymstoku, który administruje Portalem Powroty.gov.pl. Zespół jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

 


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie 00-349 przy ul. Tamka 1.

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.

 


Źródło pozyskiwania danych osobowych

Dane Użytkowników pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane te dotyczą podczas korzystania z Usług Portalu Powroty.gov.pl.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W zależności od Usługi, z której korzysta Użytkownik, Centrum przetwarza następujące dane osobowe:

 

Korzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego w serwisie powroty.gov.pl

 

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • kraj

Newsletter

 • adres e-mail
  

Cel przetwarzania danych osobowych

W zależności od udzielonej zgody lub innej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Świadczenie usług związanych z odpowiedzą na pytania wysłane przez formularz kontaktowy „Zadaj pytanie o powrót”

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wysyłanie biuletynu informacyjnego (newsletter) na wskazany adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit.a RODO

Realizowanie ankiet wychodzących w celu monitorowania jakości obsługi

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Rozpatrywanie reklamacji, skarg oraz wniosków

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Świadczenie usług związanych z udzielaniem odpowiedzi w języku migowym podczas połączenia video

art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

 

Profilowanie

W oparciu o dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych , w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane udostępniane są uprawnionym  z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa organom lub podmiotom w przypadku zwrócenia się z takim wnioskiem/ żądaniem,
 2. Dane powierzane są dostawcom oraz wykonawcom usług świadczonych na rzecz Administratora związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu teleinformatycznego Zielona Linia, który obsługuje Portal powroty.gov.pl na podstawie umów powierzenia.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Administrator nie przekazuje danych poza Unię Europejską.

 

Okres przewarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia Użytkownikom Usług, a także po ich zakończeniu w celach:

1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Usługi,

2) zachowania ciągłości w kontaktach, w celu świadczenia użytkownikom Usług na jak najwyższym poziomie,

3) statystycznych i archiwizacyjnych,

4) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

maksymalnie przez okres 5 lat, liczonych od dnia ostatniego kontaktu Użytkownika
z Centrum.

 1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, dane przetwarzane są od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

 

Wymóg podania danych

 1. Korzystanie z Usług Portalu Powroty.gov.pl jest dobrowolne.
 2. Podanie niektórych danych (adres e-mail, imię i nazwisko, kraj) jest warunkiem skorzystania z Usług.
 3. System automatycznie oznacza dane obligatoryjne (np. dane niezbędne do nawiązania kontaktu przez formularze kontaktowe).
 4. Konsekwencją niepodania danych obligatoryjnych w przypadku kontaktu przez formularz kontaktowy jest brak możliwości nawiązania kontaktu i korzystania z Usług Portalu Powroty.   
 5. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Prawa użytkownika

 1. Użytkownik posiada prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.

3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO

4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO

6)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 3. W przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą wystąpi z żądaniem wykonania uprawnień użytkownika (Art. 12 RODO), Administrator jest zobowiązany spełnić lub odmówić spełnienia żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby żądań, Administrator może wydłużyć termin realizacji żądania o kolejne dwa miesiące informując osobę, której dane dotyczą w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny opóźnienia.
 4. Administrator zachowuje staranność aby przetwarzanie danych osobowych użytkownika  odbywało się zgodnie z RODO. W tym celu wdrożył środki techniczne i organizacyjne,  w tym procedury wynikające z Polityki ochrony danych osobowych obowiązuje  w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, by  przetwarzanie danych osobowych odbywało się z zachowaniem zasady ochrony praw i wolności użytkownika  a w szczególności jego  prawa do ochrony danych osobowych.