Powrót

Transfer rent i emerytur

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-29

Transfer rent i emerytur

Emerytury i renty uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nienależącym do UE oraz Szwajcarii mogą być transferowane do naszego nowego miejsca zamieszkania w innym państwie członkowskim.

Zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii, a także instytucje państw, z którymi Polska zawarła umowy o zabezpieczeniu społecznym, przekazują emerytury i renty przysługujące z tych instytucji osobom zamieszkałym w Polsce bezpośrednio na rachunki bankowe lub w formie czeków bankierskich bądź drogą pocztową w formie międzynarodowych przekazów pocztowych.

Więcej informacji


Szczegółowe informacje dotyczące formy wypłaty emerytur i rent przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich, w tym informacje dotyczące ewentualnego ponoszenia kosztów związanych z transferem świadczeń, możemy uzyskać w zagranicznych instytucjach ubezpieczeniowych wypłacających te świadczenia.

Jeżeli chcemy, aby nasze świadczenia emerytalne lub rentowe, do których jesteśmy uprawnieni w innym państwie członkowskim UE, państwie EOG, w Szwajcarii lub państwie umownym były transferowane do Polski, powinniśmy złożyć wniosek o transfer we właściwej instytucji zagranicznej lub w ZUS, który przekaże nasz wniosek o transfer do właściwej instytucji zagranicznej.

W przypadku gdy zamieszkujemy w Polsce i jesteśmy uprawnieni do świadczenia z instytucji państwa, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o zabezpieczeniu społecznym, świadczenia te mogą być wypłacane wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa obowiązującego w tym państwie. Prawo w niektórych państwach nie przewiduje możliwości transferu emerytur i rent za granicę. Mogą w nich obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi emerytury i renty są wypłacane na rachunki bankowe wyłącznie w tych państwach albo też wypłata świadczenia zostaje zawieszona w związku z wyjazdem uprawnionej osoby za granicę.

Państwa, z którymi Polska zawarła bilateralne umowy o zabezpieczeniu społecznym (tzw. państwa umowne):

 • Australia,
 • Kanada,
 • Korea Południowa,
 • Macedonia,
 • USA,
 • Ukraina,
 • kraje b. Jugosławii (Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra),
 • Mołdawia,
 • Quebec,
 • Mongolia,
 • Izrael,
 • Turcja,
 • Białoruś.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 200, 7/06/2004 Celex nr: 32004R0883)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284, 30/10/2009 Celex nr: 32009R0987)

 

Aktualizacja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.