Powrót

Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów członkowskich Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-24

Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów członkowskich unii europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Osoba bezrobotna, która uzyskała prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był kraj Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia, Liechtenstein lub Szwajcaria i wraca do Polski w celu poszukiwania pracy, ma prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych.

Należy w tym celu uzyskać we właściwej instytucji zagranicznej odpowiedni dokument (formularz PD U2) uprawniający do transferu zasiłku.

Instytucją wydającą ten formularz będzie najczęściej ta sama instytucja, która decyduje o przyznaniu zasiłku i która go wypłaca.

W celu dokonania transferu przyznanego zasiłku trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy państwa ostatniego zatrudnienia przez okres minimum czterech tygodni od chwili utraty pracy (odpowiedni urząd może wyrazić zgodę na wyjazd przed upływem tego terminu; zgodnie z zaleceniem unijnym taką zgodę urząd powinien wydać zwłaszcza bezrobotnemu towarzyszącemu swojemu małżonkowi lub partnerowi, który podjął pracę w innym państwie niż państwo właściwe).

Transfer zasiłku dla bezrobotnych do innego kraju może być dokonany na okres trzech miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach może być on przedłużony do maksymalnie sześciu miesięcy.

Obecnie możliwe jest skorzystanie z prawa do transferu zasiłku dla bezrobotnych więcej niż jeden raz pomiędzy dwoma okresami zatrudnienia. Łączny okres transferu nie może być jednak dłuższy niż trzy miesiące (a w wyjątkowych okolicznościach może trwać maksymalnie do sześciu miesięcy). Zasiłek może być transferowany do więcej niż jednego kraju.

Należy pamiętać, że prawo do transferowania zasiłku dla bezrobotnych może być realizowane jedynie wtedy, gdy migrujemy w celu poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia. Nie ma jednak możliwości transferu, gdy wyjeżdżamy w celu podjęcia studiów lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć
Po przyjeździe do Polski należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w ciągu 7 dni w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na zameldowanie stałe lub tymczasowe, a przypadku braku meldunku w urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywamy. Prawidłowo wypełniony dokument U2 trzeba złożyć we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy.

Jeżeli bezrobotny nie pobrał przed wyjazdem do Polski dokumentu U2 uprawniającego do transferu zasiłku dla bezrobotnych (a jest osobą zarejestrowaną jako bezrobotna za granicą i ma tam przyznane prawo do zasiłku), powinien niezwłocznie (maksymalnie 7 dni od daty wjazdu) zarejestrować się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w Polsce jako osoba poszukująca pracy, a następnie zwrócić się do wojewódzkiego urzędu pracy z wnioskiem o potwierdzenia prawa do transferu zasiłku z zagranicy do Polski, podając datę, w której znalazł się w dyspozycji polskiego urzędu pracy. Wówczas WUP może wystąpić do instytucji zagranicznej o potwierdzenie prawa do transferu. 

Należy jednak mieć na uwadze, że niektóre kraje członkowskie nie dopuszczają możliwości transferu zasiłku dla bezrobotnych, jeśli osoba bezrobotna nie złoży wniosku o takie uprawnienie jeszcze przed wyjazdem z danego kraju.

 

Świadczenia dla bezrobotnych nie są wypłacane przez powiatowy urząd pracy, lecz przez instytucję właściwą w państwie, z którego transferowany jest zasiłek.

Wpłaty są dokonywane bezpośrednio na konto bankowe osoby bezrobotnej bądź w inny sposób ustalony przez ww. instytucję. Powiatowe urzędy pracy realizują zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym przeprowadzają kontrolę osoby poszukującej pracy, tak jak gdyby zainteresowany był osobą bezrobotną w Polsce.

Warto wiedzieć

Aby przedłużyć okres transferu zasiłku do Polski, osoba bezrobotna powinna złożyć wniosek o jego przedłużenie w instytucji, która przyznała jej prawo do zasiłku, przed upływem pierwszych trzech miesięcy transferu. Możliwe jest także złożenie od razu wniosku o transfer zasiłku na trzy miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne trzy.

Bezrobotny, który chce przedłużyć okres transferu zasiłku dla bezrobotnych o kolejne trzy miesiące, musi uzasadnić, dlaczego nie udało mu się znaleźć pracy w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Celem transferu zasiłku dla bezrobotnych jest bowiem poszukiwanie pracy przez bezrobotnego na terenie państwa, do którego zasiłek jest transferowany.

Decyzję w sprawie przedłużenia okresu transferu zasiłku dla bezrobotnych do Polski podejmuje instytucja właściwa w państwie, w którym został przyznany zasiłek i z którego jest on transferowany. Decyzja ta ma charakter uznaniowy. Prawo Unii Europejskiej nie określa wyjątkowych okoliczności, w których okres transferu zasiłku powinien zostać przedłużony.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.