Powrót

Renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-29

Renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Renty z tytułu wypadku przy pracy lub w związku z chorobą zawodową  są przyznawane przez instytucję państwa, którego ustawodawstwo miało zastosowanie w chwili wystąpienia wypadku przy pracy lub w czasie wykonywania pracy, która poprzez swój charakter mogła spowodować chorobę zawodową. Zasady nabywania uprawnień i wypłaty tych świadczeń regulują wewnętrzne przepisy państw, w których wystąpił wypadek przy pracy lub zatrudnienie, które poprzez swój charakter mogło spowodować chorobę zawodową.

Osoby, które pracowały w Polsce, a nabyły prawo do renty z tytułu wypadku przy pracy lub w związku z chorobą zawodową  z innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nie należącym do UE oraz Szwajcarii a także z państw, z którymi Polska ma podpisaną umowę w dziedzinie zabezpieczenia społecznego mogą ubiegać się w ZUS o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia. Świadczenie takie może zostać przyznane,  jeżeli zostaną spełnione warunki do renty określone polskim ustawodawstwem. Jeśli  będzie to konieczne, przy rozpatrywaniu wniosku o rentę w Polsce zostaną uwzględnione także okresu ubezpieczenia przebyte w państwach członkowskich lub umownych.

Przykład

Jeżeli Polak uległ wypadkowi przy pracy w czasie zatrudnienia np. w Niemczech, z tytułu którego podlegał ubezpieczeniom społecznym w systemie tego państwa, instytucją właściwą do rozpatrzenia uprawnień do renty z tytułu tego wypadku jest niemiecka instytucja ubezpieczeniowa, nawet jeżeli pracownik ten mieszka w Polsce. Osoba taka może również ubiegać się w ZUS o polską rentę z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia, jeżeli przed zatrudnieniem w Niemczech podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia pozarolniczej działalności na własny rachunek i spełnia warunki wymagane do tej renty.
Jeżeli mieszkamy w Polsce, wniosek o zagraniczną rentę z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej z państwa członkowskiego lub państwa umownego możemy złożyć bezpośrednio we właściwej zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej lub za pośrednictwem ZUS-u, który:
•          skompletuje taki wniosek,
•          przekaże nasz wniosek do właściwej zagranicznej instytucji państwa członkowskiego lub umownego,
•          a także na zlecenie właściwej zagranicznej instytucji państwa członkowskiego lub umownego przeprowadzi badania lekarskie i sporządzi opinię lekarską.
Opinia ta zostanie przekazana za granicę w celu wykorzystania do oceny stanu zdrowia związanego z wypadkiem przy pracy lub z chorobą zawodową.

Warto wiedzieć

W przypadku osób, które uległy wypadkowi przy pracy lub zapadły na chorobę zawodową w czasie pracy w państwie, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o zabezpieczeniu społecznym, uprawnienia do renty są rozpatrywane zgodniez ustawodawstwem tego państwa. Jeśli mieszkamy w Polsce, to wniosek o te świadczenia powinniśmy złożyć bezpośrednio do właściwej instytucji ubezpieczeniowej tego państwa.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma podstaw prawnych do pośredniczenia lub pomocy w uzyskaniu rent z państw, z którymi Polska nie ma podpisanych odpowiednich umów.

Jeżeli osoba, której ZUS ustalił prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, pobiera również emeryturę lub rentę z innego niż Polska państwa członkowskiego, fakt pobierania tych świadczeń zagranicznych nie powoduje zmniejszenia, ani zawieszenia prawa do renty z ZUS.

Informacje na temat zasad przyznawania renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wg. polskiego ustawodawstwa znajdują się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 200, 7/06/2004 Celex nr: 32004R0883)
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284, 30/10/2009 Celex nr: 32009R0987)

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.