Powrót

Przewóz roślin

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-24

Przewóz roślin

W podróż do krajów UE można zabrać ze sobą zwierzęta lub rośliny, w tym ich części. Jednak w większości krajów unijnych obowiązują surowe przepisy dotyczące przewozu gatunków zagrożonych lub produktów z nich otrzymanych. W przypadku niektórych gatunków trzeba posiadać pozwolenie.

Można również skontaktować się z organem CITES w danym kraju, aby dowiedzieć się, czy gatunek, z którym zamierzamy podróżować, wymaga specjalnego certyfikatu.

Jeśli rośliny są przywożone z kraju trzeciego z zamiarem pozostawienia ich na obszarze celnym Wspólnoty, należy zgłosić je w urzędzie celnym do procedury dopuszczenia do obrotu. Przewóz roślin na terenie Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Przed dokonaniem przewozu roślin powinniśmy również zapoznać się z przepisami fitosanitarnymi oraz szczegółowymi warunkami przewozu obowiązującymi u przewoźnika, z którego usług będziemy korzystać (dotyczy to zwłaszcza linii lotniczych).

 

Przemieszczanie do Polski roślin i produktów roślinnych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Obrót towarami pochodzenia roślinnego na terytorium Wspólnoty odbywa się zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towarów, w ramach której tylko określone rośliny i produkty roślinne (wyszczególnione w załącznikach VA i IVAII do Dyrektywy Rady 2000/29/EC oraz dodatkowo te, w odniesieniu do których wymóg taki ustanowiony został odrębnymi aktami unijnymi) powinny być zaopatrzone w odpowiednie dokumenty fitosanitarne (paszporty roślin, etykiety, znakowania) na podstawie urzędowych kontroli zdrowotności wykonywanych w miejscu uprawy lub wytwarzania.

Jakie ilości roślin i produktów roślinnych nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej?

Granicznej kontroli fitosanitarnej nie podlegają niewielkie ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli są przeznaczone do użycia przez posiadacza lub odbiorcę na własne niezarobkowe potrzeby lub do konsumpcji podczas transportu i jeżeli nie istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych.

Dopuszczalnymi ilościami roślin i produktów roślinnych, które w naszym kraju nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej są:

Rośliny/produkty Ilość
Świeże owoce 5 kg
Świeże warzywa, z wyłączeniem bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L (ziemniaki) 5 kg
Cięte rośliny ozdobne 50 szt.
Cięte drzewka choinkowe 1 szt.
Części roślin iglastych 5 szt.

Na gruncie prawa krajowego kwestie te są regulowane przez przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 621) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej (Dz.U. Nr 240, poz. 1757).

Więcej informacji na temat przewozu przez granicę roślin i/lub produktów roślinnych, w tym o wymogach jakie wiążą się z takim przewozem – można uzyskać w organach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Import z państw nienależących do Unii Europejskiej

Określone rośliny, produkty roślinne i przedmioty wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw nienależących do Unii Europejskiej podlegają w punkcie wwozu na granicy Unii Europejskiej granicznej kontroli fitosanitarnej.

Wykaz towarów roślinnych, które są poddawane granicznej kontroli fitosanitarnej oraz muszą być zaopatrzone, w momencie wprowadzania, w świadectwo fitosanitarne (dokument wystawiany przez wyznaczoną do tego celu służbę w państwie, z którego towar jest sprowadzany) jest zamieszczony w załączniku VB do Dyrektywy Rady 2000/29/EC oraz Decyzjach Komisji 2002/757/EC i 2007/365/EC. Ponadto granicznej kontroli fitosanitarnej podlegają opakowania drewniane wymienione w pkt. 2 Załącznik IVAI do ww. dyrektywy oraz rośliny i produkty roślinne, których tożsamości nie można ustalić lub które są podejrzane o porażenie organizmami szkodliwymi.

Warto wiedzieć

Wykaz roślin i produktów roślinnych, których wprowadzanie z państw trzecich na terytorium Wspólnoty jest zakazane, jest zamieszczony w załączniku III do Dyrektywy Rady 2000/29/EC.

Świadectwo fitosanitarne towarzyszące wprowadzanym towarom powinno spełniać wymogi określone w Dyrektywnie Rady 2000/29/EC, w tym m.in. powinno być wystawione nie wcześniej niż 14 dni przed opuszczeniem przez przesyłkę państwa, w którym zostało wydane. Dokument ten musi być sporządzony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. Jeżeli wprowadzenie towaru następuje przez polskie przejście graniczne dopuszcza się również wypełnienie świadectwa w języku rosyjskim.

Warto wiedzieć

Wyłączone od obowiązku poddania towaru granicznej kontroli fitosanitarnej są jedynie przesyłki zawierające niewielkie ilości towarów przeznaczone do celów niehandlowych.

Graniczna kontrola fitosanitarna obejmuje kontrolę dokumentów towarzyszących przesyłce, kontrolę tożsamości przesyłki oraz kontrolę zdrowotności towaru. W odniesieniu do przesyłek, które podczas którejkolwiek z tych ocen zostaną uznane za niespełniające wymagań, wydawane są decyzje zakazujące wwozu bądź nakazujące poddanie przesyłki określonym zabiegom.

Przed podjęciem decyzji zezwalającej na dopuszczenie do obrotu na terytorium Wspólnoty importowanych przez granicę Polską towarów funkcjonariusz celny musi zapoznać się z decyzją graniczną Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej podlega opłacie wg stawek określonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na poziomie zgodnym z poziomem opłat ustalonych w załączniku VIIIa Dyrektywy 2000/29/EC.

Warto wiedzieć

Jednostką publiczną odpowiedzialną za kontrolę fitosanitarną jest:
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Aleja Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa
tel.: 22 652 92 90
Godziny otwarcia : 08:00 – 16:00

Świadectwa fitosanitarne na lotnisku Okęcie są wydawane przez:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział Graniczny w Warszawie
Wirażowa 35
02-158 Warszawa
tel. 22 606 93 03
fax. 22 606 93 04

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.