Powrót

Mienie przesiedleńcze

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-10

Mienie przesiedleńcze (mienie osobiste) to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. Zasady przewozu mienia przesiedleńczego są uzależnione od państwa, z którego następuje przeprowadzka.
Z dniem przystąpienia do UE Polska została objęta unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych. Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również jako mienie przesiedleńcze, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła.


Do mienia osobistego zalicza się m.in.:

 • majątek ruchomy gospodarstwa domowego (rzeczy osobiste, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek danych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych),
 • rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty,
 • dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania rzemiosła lub zawodu.

Mienie przesiedleńcze przywożone do Polski z państwa trzeciego

Żeby skorzystać ze zwolnienia z cła, należy złożyć w oddziale celnym/urzędzie celno-skarbowym w Polsce zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się poniżej w tyt. Formalności celne.

Decyzję w sprawie zwolnienia towarów z cła każdorazowo podejmuje organ celny, któremu zostaje przedstawiony towar wraz z odpowiednimi dokumentami, uwzględniając stan faktyczny i prawny dotyczący konkretnej sprawy.

Zwolnienie z cła jest ograniczone do mienia osobistego, które:

 • pozostawało w posiadaniu i było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, po której osoba przestała mieszkać w państwie trzecim, które opuściła,
 • należy do osoby, której miejsce zamieszkania znajdowało się w państwie trzecim przez co najmniej 12 miesięcy (dla ustalenia miejsca zamieszkania nie jest wystarczające samo zamieszkiwanie w sensie fizycznym, ale bez zamiaru stałego pobytu, ani też sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości niepołączony z przebywaniem w tej miejscowości),
 • jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Jak udowodnić wymagany okres używania przywożonych rzeczy?

Co najmniej 6 miesięczny okres używania przywożonych rzeczy można udowodnić, przedstawiając np. dowód ich zakupu w określonym czasie.

W odniesieniu do pojazdu samochodowego dowodem jest dowód rejestracyjny wystawiony na nazwisko osoby zmieniającej swoje miejsce zamieszkania co najmniej sześć miesięcy przed przesiedleniem się. Osoba zainteresowana powinna bowiem przedłożyć organowi celnemu dowód potwierdzający przez właściwe organy państwa trzeciego, że pojazd, o zwolnienie z należności celnych przywozowych którego wnosi, był dopuszczony do ruchu w tym państwie.

Ciężar dowodu spoczywa więc na osobie przesiedlającej się, zaś do organu skarbowo-celnego należy ocena, czy przedłożone przez osobę zainteresowaną dowody potwierdzają spełnienie przesłanek (w razie wątpliwości co do informacji zawartych w danym dokumencie urzędnik może wymagać dodatkowego potwierdzenia) do zastosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych.

Jak udowodnić nieprzerwany minimum 12 miesięczny pobyt poza granicami UE?

Dokumenty potwierdzające nieprzerwany minimum 12 miesięczny pobyt poza granicami UE to np.:

 • umowa o pracę zawarta na minimum 12 miesięczny okres czasu,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o opłacaniu podatków przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • comiesięczne rachunki telefoniczne opłacane przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy.

Czy rzeczy wchodzące w skład mienia przesiedleńczego można odstępować ?

Jednym z warunków zwolnienia pojazdu z cła w ramach mienia przesiedleńczego jest zakaz odstępowania pojazdu przez 12 miesięcy od dnia dopuszczenia go do obrotu w Polsce.

Prawo celne celowo korzysta z pojemnego terminu "odstępowanie", które obejmuje wszelkie postacie przekazania przez właściciela władztwa nad rzeczą, niezależnie od tytułu prawnego, jakim ma się legitymować osoba, której rzecz "odstąpiono". Takie przekazanie niweczy bowiem użytek osobisty lub domowy przywiezionej rzeczy, co jest warunkiem utrzymania zwolnienia z cła przywozowego.

Przez odstąpienie rzeczy należy rozumieć każde faktyczne przeniesienie władztwa, a więc zakaz nieodstępowania obejmuje też zakaz przeniesienia posiadania czy oddania rzeczy do krótkotrwałego użytku.

W przeciwnym razie, w momencie odstąpienia pojazdu powstaje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych za auto według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia oraz według rodzaju towaru i jego wartości celnej obowiązującej w tym dniu.  Właściwy organ celny może wszcząć postępowanie celne, a następnie stwierdzić powstanie długu celnego.

Czy mienie przesiedleńcze można przywozić w oddzielnych partiach?

Mienie przesiedleńcze możemy przywozić w kilku oddzielnych partiach w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia nowego miejsca zamieszkania.

Jakie mienie przesiedleńcze nie będzie zwolnione z cła?

W przypadku mienia przenoszonego z państwa trzeciego z cła nie są zwolnione nowo zakupione rzeczy - dotyczy to również samochodów.

Zwolnienia z cła nie stosuje się również do:

 • napojów alkoholowych,
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej,
 • towarów wykorzystywanych w działalności zarobkowej lub zawodowej, innych niż przenośny sprzęt potrzebny do wykonywania zajęcia lub zawodu.

Formalności celne

Sprowadzając z państwa trzeciego np. samochód osobowy jako mienie przesiedleńcze do UE należy:

1. W pierwszym urzędzie celnym UE (na granicy z państwem trzecim) objąć go procedurą celną tranzytu. Zgłoszenie do procedury tranzytu należy złożyć w formie elektronicznej  do systemu NCTS2 .

Procedurę tranzytu należy zakończyć w urzędzie celnym, w którym złożone będzie zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła. Możliwe jest również złożenie zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu towarów w granicznym urzędzie celnym, o ile urząd graniczny posiada właściwość rzeczową do obejmowania danych towarów tą procedurą.

2. Zgłoszenie o dopuszczenie towaru do obrotu należy złożyć, albo w granicznym urzędzie celnym albo w wewnętrznym urzędzie celnym w wyniku zakończenia procedury tranzytu, w jednej z następujących form:

 1. dokumentu papierowego SAD, którego wzór jest dostępny na portalu PUESC
 2. zgłoszenia celnego w formie komunikatu elektronicznego do systemu AIS/IMPORT.

Do zgłoszenia celnego SAD należy dołączyć:

 • dokument transakcyjny (faktura, umowa kupna-sprzedaży),
 • dokumenty pojazdu z kraju pochodzenia (np. Certificate of Title w przypadku importu z USA),
 • inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu będące w posiadaniu importera, które  świadczą o użytkowaniu samochodu do celów osobistych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przeprowadzką do Polski (dowód rejestracyjny samochodu).

Przesłanie elektronicznego zgłoszenia tranzytowego (komunikacja z systemem NCTS) wiąże się z koniecznością posiadania stosownej aplikacji. Dla osoby fizycznej, nie prowadzącej obrotu towarowego w sposób profesjonalny, wygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanego pośrednika, jakim jest agencja celna. Oferuje ona m.in. przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej do systemu obsługującego zgłoszenia celne właściwemu organowi celnemu.

Warto wiedzieć

Należy pamiętać o zakończeniu operacji tranzytowej, tj. o dostarczeniu samochodu do urzędu celnego, w którym będą dopełniane formalności celne w związku z dopuszczeniem do obrotu towaru ze zwolnieniem od cła.

Zwolnienie z cła nie oznacza zwolnienia z VAT oraz z podatku akcyzowego. To, czy zastosowane będą zwolnienia od tych podatków, rozpatrywane jest odrębnie, stosownie do postanowień odpowiednich przepisów prawa podatkowego.

Zwolnienie z podatku VAT

Kwestie zwolnienia od podatku VAT rzeczy stanowiących mienie przesiedlenia z kraju trzeciego, regulują przepisy art. 47 i art. 81 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz.106 z późn.zm).

Przywóz rzeczy osobistego użytku, wchodzących w skład tzw. mienia przesiedlenia, zwolniony jest od podatku VAT, jeżeli łącznie spełnione są warunki wymienione w tym przepisie. Zwolnieniu z podatku VAT  podlegają towary w przypadku zastosowania zwolnienia z cła (art. 81 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług).

Zwolnienie z podatku akcyzowego

W przypadku przywozu wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu zagadnienie mienia przesiedleńczego odnosi się jedynie do samochodu osobowego.

Przepisy regulujące to zagadnienie, w tym warunki jakie musi spełnić osoba przywożąca samochód osobowy na terytorium Polski, znajdują się w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020, poz. 722): art. 110 (dot. przywozu samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz państwa członkowskiego EFTA), art. 112 (dot. przywozu samochodu osobowego z państwa trzeciego, czyli spoza UE i państw członków EFTA).

W celu uzyskania wiążącej dla Podatnika interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego należy wystąpić z wnioskiem (zawierającym m.in. wyczerpujący opis stanu lub stanów faktycznych, zdarzenia lub zdarzeń przyszłych) do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 13 § 2a ustawy Ordynacja podatkowa).

Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Link do strony internetowej Krajowej Informacji Skarbowej: http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji.
 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE nr L 324 z 10.12.2009)

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.