Powrót

Przewóz dewiz

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-12

Przewóz dewiz

Jeżeli planujemy wwiezienie do Polski kwoty równej lub przekraczającej 10 000 euro w gotówce, to należy pamiętać o przepisach regulujących zasady przewożenia środków płatniczych przez granicę.

Zgłoszenie środków na granicy

Jeśli przywozimy do Polski środki płatnicze, których łączna wartość  jest równa lub przekracza 10 000 euro, to mamy obowiązek zgłosić te środki przy przekraczaniu granicy organom celnym lub organom Straży Granicznej. W tym celu należy wypełnić w dwóch egzemplarzach specjalną deklarację, którą funkcjonariusz celny albo Straży Granicznej powinien opieczętować oraz podpisać. Obowiązek ten dotyczy zarówno przywozu środków z państw nienależących do UE, jak i środków, które wwozimy z innych państw członkowskich, z wyłączeniem państw obszaru Schengen.

Środki pieniężne to, oprócz waluty polskiej i obcej, również banknoty i monety wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie, a także papiery wartościowe pełniące funkcję płatniczą: czeki, czeki podróżne czy weksle, złoto i platyna dewizowa. Środkami płatniczymi w rozumieniu prawa dewizowego nie są natomiast karty płatnicze oraz karty kredytowe.

Jak obliczyć wartość przewożonych dewiz?

W celu ustalenia wartości w euro przywożonych do Polski środków płatniczych należy stosować kursy średnie euro oraz innych walut obcych, ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie tych czynności. W celu ustalenia wartości w euro 1000 dolarów amerykańskich, należy przeliczyć 1000 dolarów na złote, a następnie otrzymaną z tego przeliczenia kwotę w złotych należy przeliczyć na euro, stosując kursy średnie tych walut, ogłoszone przez NBP w dniu poprzedzającym przywóz.

Kontrola

Na żądanie organów celnych lub organów Straży Granicznej osoba przekraczająca granicę państwową musi przedstawić do kontroli przywożone środki płatnicze. Organy te są także uprawnione do przeprowadzenia kontroli bagażu, pojazdu oraz kontroli osobistej w celu sprawdzenia, czy obowiązek zgłoszenia został wykonany w odniesieniu do wszystkich środków płatniczych. Kontroli mogą być poddane także osoby, które nie deklarują przewożenia środków płatniczych.

Warto wiedzieć

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przywozu do Polski środków płatniczych lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być również wymierzona wtedy, kiedy nie przedstawimy środków płatniczych do kontroli organom celnym lub organom Straży Granicznej na ich żądanie.

Obowiązek zgłoszenia środków płatniczych o równowartości 10 000 euro lub wyższej dotyczy także ich wywozu z Polski.

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie MF.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.