Powrót

Uznawanie stażu pracy z pobytu za granicą

Uznawanie stażu pracy z pobytu za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-16

Kodeks pracy nie reguluje szczegółowo uznawania zatrudnienia za granicą w zakresie uprawnień pracowniczych w Polsce. Jednak art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi o tym, że udokumentowane okresy zatrudnienia przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego są zaliczane do okresów pracy w Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

Pracując za granicą, powinniśmy pamiętać o gromadzeniu dokumentów potwierdzających staż pracy. Okresy wcześniejszego zatrudnienia możemy udokumentować przede wszystkim świadectwem pracy, ale także innymi dokumentami prywatnymi i urzędowymi.

Należą do nich:

  • umowa o pracę,
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę,
  • odcinki wypłat wynagrodzenia,
  • zaświadczenia o objęciu pracownika ubezpieczeniem społecznym.

Uznanie stażu pracy za granicą jest istotne ze względu na uprawnienia pracownicze, przy których uwzględnia się okresy zatrudnienia u wszystkich pracodawców. Chodzi o następujące uprawnienia:

  • nabycie prawa do urlopu wychowawczego (dla osób zatrudnionych co najmniej sześć miesięcy),
  • wymiar urlopu wypoczynkowego,
  • wymiar dodatku za wieloletnią pracę, jeżeli jest przewidziany przepisami prawa pracy mającymi zastosowanie do danego pracownika,
  • nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz jej wysokość (dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Warto wiedzieć

Jeżeli pracodawca nie chce przyjąć dokumentów dotyczących pracy za granicą, możemy odwołać się do sądu pracy.

Jeśli pracodawca robi trudności z uznaniem dokumentów, celowym jest wystąpienie do niego z pisemnym wnioskiem o uznanie zagranicznego stażu pracy w oparciu o przedkładany materiał dowodowy. Pracodawca w Polsce może również żądać tłumaczenia przedkładanej dokumentacji na język polski.

W przypadku zdecydowanej rozbieżności w ocenie dokumentów jako kwalifikujących do uznania stażu lub złej woli pracodawcy pracownik może odwołać się do sądu pracy. Do rozważenia przez pracownika jest również zwrócenie się o wsparcie do organizacji związków zawodowych.

Warto wiedzieć

Szczegółowe informacje na temat niezbędnych dokumentów w przypadku zakończenia pracy można znaleźć w Formalnościach przed powrotem z Irlandii a także w Formalnościach przed powrotem z Wielkiej Brytanii.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.