Powrót

Rozliczenia podatkowe a dochody z więcej niż jednego kraju

 

Rozliczenia podatkowe a dochody z więcej niż jednego kraju

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-05-21

Sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą zależy od tego, w którym kraju mamy miejsce zamieszkania, a także od tego, czy Polska ma z tym krajem podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ograniczony obowiązek podatkowy – dotyczy osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Opodatkowaniu podlega tylko ta część dochodu, która została osiągnięta w Polsce.

Nieograniczony obowiązek podatkowy – dotyczy osób mających miejsce zamieszkania w Polsce. Płacą one podatek od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania.

W takiej sytuacji dochody mogą być opodatkowane nie tylko w Polsce, lecz także w kraju ich uzyskania. Żeby uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów, Polska podpisała z wieloma krajami na całym świecie umowy regulujące tę kwestię.
Umowy przewidują jeden z dwóch sposobów unikania podwójnego opodatkowania dochodów:

  • metodę wyłączenia z progresją,
  • metodę proporcjonalnego odliczenia.

Zgodnie z generalną zasadą, obowiązującą w tego typu umowach, wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim państwie. W takim przypadku dochód może być opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania, jak i w państwie, w którym wykonywano pracę.

 

Warto wiedzieć
Począwszy od 1 stycznia 2012 r. dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, jedynym identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Więcej w artykule na temat NIP.


Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że dochód osiągnięty za granicą wyłącza się z podstawy opodatkowania w Polsce. Jego wysokość bierze się pod uwagę jedynie przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.
Metodę wyłączenia z progresją jako podstawową metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Indonezją, Kanadą, Kuwejtem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Szwecją, Tunezją, Turcją oraz Włochami.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:

  • osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,
  • będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 

PRZYKŁAD

a) dochód uzyskany w Polsce = 20 000 zł
b) dochód uzyskany za granicą = 30 000 zł
c) razem dochód (a + b) = 50 000 zł
d) podatek polski wg skali podatkowej od 50 000 zł = 8443,98 zł
e) stopa procentowa (d : c) = 16,89%
f) podatek do zapłacenia w Polsce:
16,89% x 20 000 zł
minus zaliczki pobrane w Polsce
= 3378 zł

 

Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metoda proporcjonalnego odliczenia ma również zastosowanie wtedy, gdy dochody są uzyskiwane ze źródeł przychodów położonych w państwie, z którym Polska nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. w Iraku, Libii, Afganistanie, Brazylii), lub zawarta umowa nie obejmuje danego terytorium (np. Hongkong).

Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z:, Holandią, Kazachstanem, Rosją, Słowenią i Stanami Zjednoczonymi.

Należy wskazać, że w odniesieniu do niektórych krajów metoda proporcjonalnego odliczenia zastąpiła (np. Austria, Irlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania) lub w najbliższym czasie zastąpi (np. dla dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2021 r. w Danii, Belgii, Norwegii, Kanadzie) metodę wyłączenia z progresją w wyniku wejścia w życie i rozpoczęcia stosowania Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., podpisanej w Paryżu dnia 7 czerwca 2017 r. (tzw. „Konwencja MLI” l). Więcej informacji o stosowaniu Konwencji MLI oraz datach rozpoczęcia jej stosowania w odniesieniu do dochodu z poszczególnych krajów znajduje się na stronie podatki.gov.pl.

Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.

Jeżeli podatnik przebywa czasowo za granicą i osiąga dochody z wykonywanej tam pracy bez pośrednictwa płatnika, ma dodatkowo obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 17% tych dochodów (może również zastosować wyższą stawkę wynikającą ze skali podatkowej), w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju.

Jeżeli termin płatności zaliczki przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania. Przy wpłaceniu zaliczki podatnik również może odliczyć – w odpowiedniej proporcji – podatek zapłacony za granicą.

 

PRZYKŁAD

a) dochód uzyskany w Polsce = 30 000 zł
b) dochód uzyskany za granicą = 20 000 zł
c) podatek zapłacony za granicą = 5 000 zł
d) razem dochód (a + b) = 50 000 zł
e) podatek polski wg skali podatkowej
od 50 000 zł
= 8443,98 zł
f) max podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego
8443,98 zł x 20 000 zł : 50 000 zł
= 3377,59 zł
g) podatek do zapłacenia w Polsce:
8443,98 zł - 3377,59 zł
minus zaliczki pobrane w Polsce
= 5066,39 zł

 

Powyższe przykłady służą pokazaniu sposobu zastosowania metod unikania podwójnego opodatkowania. Nie mają one na celu porównanie tych metod.

Warto wiedzieć

Od 2008 r., na podstawie art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do określonych dochodów uzyskanych za granicą (np. dochodów z pracy, działalności gospodarczej) metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych dochodów metody wyłączenia z progresją. Podatnik, który w 2008 r. (i w latach następnych) uzyska przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ma prawo dokonać zmniejszenia ryczałtu o kwotę ustaloną w powyższy sposób. Pierwszy raz z ulgi w podatku dochodowym można było skorzystać, składając zeznanie podatkowe za 2008 rok.

Na jakich formularzach wykazać dochody z zagranicy

Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, należy złożyć PIT -36. Załącznikiem do tego zeznania podatkowego jest w szczególności formularz PIT /ZG oraz PIT /O.

W załączniku PIT /ZG podatnik wykazuje dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą oraz podatek zapłacony za granicą, rozliczane w danym zeznaniu podatkowym. Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.

Natomiast w załączniku PIT /O podatnik wykazuje m.in. ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku gdy podatnik przebywa za granicą, wypełnione zeznanie podatkowe można złożyć w polskim urzędzie konsularnym przed upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Można je także przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pocztą, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jednak termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zeznanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej).

Zeznanie można także wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wzory zeznań podatkowych wraz z broszurami informacyjnymi dotyczącymi ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W przypadku wątpliwości co do poprawności zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, podatnik może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). Pomocne informacje dotyczące zasad oraz trybu udzielania pisemnych interpretacji indywidualnych znajdują się pod adresem: http://www.kis.gov.pl/zalatwianiespraw/wydawanieinterpretacji . Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.).

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.