• Majowe Święto Narodowe
  Pierwsze dni maja od wielu lat kojarzą się Polakom z majówką, czyli długim weekendem. Jest to także czas, w którym obchodzimy kilka świąt, w tym Święto Narodowe Trzeciego Maja. Co świętujemy tego dnia i dlaczego jest to tak ważna data w historii Polski?

 • Cudzoziemcy: pobyt stały, obywatelstwo dla małżonka polskiego obywatela
  Cudzoziemcy, w związku małżeńskim z polskim obywatelem, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim, aby przedłużyć swój pobyt na terytorium RP, mogą wnioskować o pobyt stały lub o obywatelstwo polskie. Wyjaśniamy, jak te kwestie regulują polskie przepisy.

 • Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję – wspieramy osoby powracające z emigracji
  Projekt „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję”, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, został przedłużony. Osoby, które powróciły do kraju z pracy za granicą i chcą skorzystać ze wsparcia, mogą zgłaszać się do końca stycznia 2022 roku. Jednak nie warto z tym czekać, bo pula miejsc jest ograniczona, a ponad połowa uczestników projektu już znalazła pracę.

 • Statement of Liability w Irlandii
  Statement of Liability to ostateczny i całościowy przegląd zobowiązań podatkowych za dany rok rozliczeniowy.

 • Odprawa ustawowa w Wielkiej Brytanii
  Zwykle osoba zatrudniona w Wielkiej Brytanii u danego pracodawcy przez dwa lata lub dłużej nabywa uprawnienia do ustawowej odprawy. Są jednak sytuacje, które uniemożliwią jej otrzymanie.

 • Jak uzyskać poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego?
  Zdarza się, że w trakcie procedury administracyjnej dodatkowym dokumentem, wymaganym do jej prawidłowego przeprowadzenia, jest potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Dzieje się tak, na przykład w sytuacji, w której obywatel Polski, którego dokumenty tożsamości utraciły ważność wiele lat temu, wystąpi za granicą z wnioskiem o wydanie nowego paszportu.

 • "Trzymajmy się mocno za ręce". O reemigracji i szoku powrotnym
  W 2017 roku po raz pierwszy od lat więcej Polaków zdecydowało się na powrót do kraju niż na wyjazd. Czy polskie szkoły nadążają za tym trendem? Czy są na to przygotowane? Rozmawiamy z Aleksandrą Hytroś-Kiwałą, psychologiem.

 • Podróż z dzieckiem za granicę
  Podróżowanie dziecka, w przypadku obecności obydwojga rodziców, wymaga posiadania ważnego dokumentu tożsamości – odpowiednio dowodu osobistego lub paszportu i nie rodzi żadnych dodatkowych wątpliwości, dotyczących swobodnego przemieszczania się, poza oczywistymi obowiązkami wizowymi, jeżeli udajemy się do kraju, w którym takowa jest wymagana.

 • Jak uzyskać PESEL dla małoletnich urodzonych i mieszkających za granicą?
  Numer PESEL to symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Numer zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności — numer ten w skrócie nazywamy numerem PESEL.

 • Szkoła po powrocie z zagranicy
  Przy kwalifikowaniu ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy, dyrektor szkoły może wziąć pod uwagę wiek ucznia, opinię rodzica albo pełnoletniego ucznia.

 • Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o paszport dla małoletniego za granicą
  Z dniem 19 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z dnia 15 lipca 2019 r. poz. 1313). Rozporządzenie wprowadziło oddzielny wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, odmienny niż wniosek składany do wojewody.

 • „Powrót z dzieckiem” – konkurs!
  Powrót z emigracji to skomplikowany logistycznie proces. Wracając z dziećmi nie tylko logistyka musi być brana pod uwagę. Rodzice muszą zadbać również o to, żeby dzieci jak najłagodniej przeszły przez proces przeprowadzki i aklimatyzacji w nowym otoczeniu. Jak sobie z tym radzić? Jakie są Wasze pomysły na powrót z dzieckiem?