Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Powrót

Jak długo można poruszać się w Polsce pojazdem na zagranicznych numerach rejestracyjnych?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Przez jaki okres czasu można poruszać się po terytorium Polski samochodem zarejestrowanym w innym państwie Unii Europejskiej?

Zgodnie z art. 71 ust. 7 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Na podstawie art. 71 ust. 5 oraz 5a „pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji”. „W przypadku gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo.”

Pojazd zarejestrowany za granicą uczestniczący w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, w którym jest zarejestrowany. Obowiązek ten uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo, w którym pojazd został zarejestrowany.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej oraz Zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z państwa, które należy do Unii Europejskiej


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.