Powrót

Niezbędne dokumenty

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-06-22

Tagi: Samochód, Akcyza, VAT

Niezbędne dokumenty

Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy, zależy od tego, czy pojazd został sprowadzony z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czy spoza jej terytorium.

Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dokumentów wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym:

 • Dowód własności pojazdu (w szczególności: umowa kupna-sprzedaży, darowizny, faktura VAT, umowa przewłaszczenia, prawomocne orzeczenie sądu, ewentualne umowy pośrednie, itp).
 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
 • Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane np. pojazdy nierejestrowane,
 • Badanie techniczne pojazdu, jeżeli jest wymagane.

Dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy

 • Dowód własności pojazdu
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane np. pojazdy nierejestrowane
 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ 
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający:
      a) uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej
      b) brak obowiązku, o którym mowa w a)
 • Dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

Wykazy niezbędnych do rejestracji pojazdu dokumentów są umieszczane na stronach internetowych urzędów.

Wymagania szczegółowe dotyczące rejestracji pojazdów, w tym pojazdów zabytkowych, pojazdów sprowadzanych z zagranicy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1522).

Warto wiedzieć
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego

 


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?