Powrót

Procedura rejestracji

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-06-22

Tagi: Samochód

Procedura rejestracji

Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy.

Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni – zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Warto wiedzieć
Po złożeniu wniosku i kompletu dokumentów organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu (tzw. rejestracji z urzędu).  Czasowej rejestracji z urzędu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

Właściciel pojazdu otrzymuje zalegalizowane tablice rejestracyjne
i pozwolenie czasowe, które jest dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu w okresie na jaki został wydany. Przed upływem wyznaczonego terminu właściciel pojazdu ma obowiązek wymienić pozwolenie czasowe na dowód rejestracyjny.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?