Powrót

Zezwolenie na pobyt czasowy

 

Zezwolenie na pobyt czasowy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-15

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, który planuje pobyt w Polsce, przez okres dłuższy niż trzy miesiące, powinien ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Przebywanie w Polsce przez okres krótszy niż trzy miesiące  wymaga  posiadania wizy lub innej formy legalizacji pobytu.

Zezwolenie na pobyt czasowy może uzyskać osoba, której zamieszkiwanie na terytorium Polski przez okres dłuższy niż trzy miesiące jest odpowiednio uzasadnione.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane między innymi:

 • członkom rodzin obywateli RP oraz członkom rodzin cudzoziemców,
 • w celu podjęcia lub kontynuacji pracy,
 • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub cudzoziemcowi delegowanemu do Polski,
 • w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • w celu kształcenia się na studiach,
 • cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.), z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium.
   

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane maksymalnie na 3 lata. Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu, która potwierdza jego tożsamość i uprawnia wraz z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wizy. Posiadacz polskiej karty pobytu może podróżować i przebywać na terytorium innych państw obszaru Schengen bez konieczności posiadania wizy Schengen przez okres nieprzekraczającego 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

W celu uzasadnienia swojego pobytu cudzoziemiec powinien udokumentować, iż posiada:

 • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
 • zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

Dodatkowe informacje na temat zezwolenia na pobyt czasowy dostępne są na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Warto wiedzieć

Do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez małżonka obywatela polskiego nie jest wymagane posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodów, ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapewnionego miejsca zamieszkania.

Warto wiedzieć

Wniosek należy złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Jeżeli wniosek nie został zlożony przez cudzoziemca osobiście, wojewoda wezwie go do osobistego stawiennictwa. Jeżeli  cudzoziemiec nie stawi się osobiście, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Od cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy są pobierane odciski linii papilarnych w celu zamieszczenia ich na karcie pobytu.

Wniosek taki składa się na specjalnym formularzu. Cudzoziemiec ma obowiązek odpowiednio uzasadnić swój wniosek oraz przedstawić ważny dokument podróży, w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

Do wniosku należy dołączyć

 • 4 fotografie  w odpowiednim formacie,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i jego uzasadnienia, np. akt zawarcia związku małżeńskiego w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na pozostawanie w związku małżeńskim w obywatelem polskim,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - standartowa opłata skarbowa to 340,00 zł..

Kompletna lista dokumentów, jakie należy przedstawić w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy różni się w poszczególnych województwach oraz jest uzależniona od celu pobytu w Polsce.

Małżonek obywatela polskiego, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy związku z zawarciem związku małżeńskiego, nie potrzebuje zezwolenia na pracę w Polsce.

Warto wiedzieć

Przebywanie w Polsce przez okres co najmniej dwóch lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy jest jednym z warunków ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce, przez małżonka obywatela polskiego, o którym piszemy więcej w artykule „Zezwolenie na pobyt stały”.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 poz. 35) wraz z aktami wykonawczymi.

Aktualizacja: Urząd ds. Cudzoziemców


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.