Powrót

Zasiłek dla pracowników przygranicznych i powracających do kraju

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-23

Zasiłek dla pracowników przygranicznych
i powracających do kraju

Od ogólnych zasad przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do Polski możliwy jest jeden wyjątek. Dotyczy on pracowników przygranicznych i osób powracających do kraju, które podczas pracy za granicą zamieszkiwały w Polsce.

Pracownik najemny, który oddaje się do dyspozycji służb zatrudnienia na terytorium państwa, w którym zamieszkuje lub który powraca na to terytorium korzysta ze świadczeń zgodnie z ustawodawstwem tego państwa tak, jakby był tam ostatnio zatrudniony. Tak więc warunkiem uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w Polsce, jeżeli nie była ona krajem ostatniego zatrudnienia, jest wykazanie, że podczas pracy za granicą ciągle zamieszkiwaliśmy i zamieszkujemy w Polsce.

Za pracowników, którzy podczas zatrudnienia w jednym państwie posiadali miejsce zamieszkania w innym państwie, uznaje się:

 • pracowników przygranicznych, czyli osoby pracujące na terytorium jednego państwa i zamieszkujące na terytorium innego państwa, do którego powracają każdego dnia lub przynajmniej raz w tygodniu;
 • pracowników powracających, czyli osoby niebędące pracownikami przygranicznymi, które podczas pracy za granicą zamieszkiwały w Polsce. Za pracowników powracających należy uznać w szczególności marynarzy, pracowników sezonowych oraz inne osoby zwykle zatrudnione na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich.

Przy ustalaniu, czy dana osoba może być uznana za pracownika powracającego, należy ustalić, gdzie znajduje się jej ośrodek interesów życiowych.

W tym celu bierze się pod uwagę:

 • długość oraz ciągłość okresu pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich, a także
 • sytuację danej osoby, w tym:
  • charakter i specyfikę wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym ta praca jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę;
  • jej sytuację rodzinną oraz więzi rodzinne;
  • prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym;
  • jej sytuację mieszkaniową, zwłaszcza informację, czy sytuacja ta ma charakter stały;
  • państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że miejsce zamieszkania nie jest równoznaczne z miejscem stałego zameldowania.

Warto wiedzieć
Sposób rozwiązania umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą ma wpływ na okres pobierania zasiłku oraz datę przyznania prawa do zasiłku.

Jeżeli samemu zrezygnuje się z pracy za granicą, to po powrocie do Polski nie utraci się prawa do zasiłku (o ile zostanie się uznanym za pracownika powracającego), ale nastąpi karencja w wypłacie zasiłku wynosząca 90 dni od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Zasiłek zatem będzie wypłacony dopiero po 90 dniach od dnia zarejestrowania się w PUP, a okres jego otrzymywania będzie skrócony o te 90 dni.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.