Powrót

Zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-29

Nieterminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w całości lub w części wiąże się z obowiązkiem zapłaty odsetek za zwłokę.

Odsetki za zwłokę finansuje się w całości z własnych środków.

Jeżeli nie stać nas na jednorazową spłatę zadłużenia, możemy złożyć wniosek do ZUS-u o rozłożenie zaległości na raty.

 

Naliczanie odsetek

Kwotę odsetek za zwłokę na określony dzień nalicza się przez przemnożenie kwoty zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni zwłoki w jej opłaceniu i przez obowiązującą roczną stawkę procentową odsetek za zwłokę oraz podzielenie otrzymanego iloczynu przez 365 x 100.

Wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych (wg zasady matematycznej). Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w roku 2021 kwota ta wynosi 28 zł).

Zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne

 

Kalkulator odsetkowy

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
  2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
  3. Ustawa z 17 czerwca 1966 r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

Aktualizacja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.