Powrót

Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w Polsce a dochody zagraniczne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-01

Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w Polsce a dochody zagraniczne

Dochody uzyskiwane za granicą są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie rodzicielskie.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Prawo do wyżej wymienionych świadczeń jest ustalane na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych w Polsce, m.in. dochodów uzyskiwanych poza Polską, pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą:

 • podatek dochodowy.
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne,
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Prawo to ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres świadczeniowy. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej decyzji. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia każdego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzinie, jeżeli jej dochód w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.

Kryterium dochodowe oraz mechanizm złotówka za złotówkę

Kryterium dochodowe uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi obecnie 1209 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 1209 zł, to świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie przysługiwać w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą przekroczenia w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Jeżeli po przeliczeniu dochodu okaże się, że kwota przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest mniejsza niż 100 zł to świadczenie to nie przysługuje.

Zasiłek rodzinny aktualnie przysługuje w wysokości:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia przez nie 18 lat,
 • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia przez nie 24 lat.

Warto wiedzieć

W Polsce świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.