Powrót

Studia

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-24

Studia

Wielu polskich uczniów zdaje maturę w Irlandii, uzyskując Leaving Certificate, i powraca do Polski, aby kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. nie przyjmuje się wniosków o wydanie przez Konsula RP w Dublinie zaświadczenia z adnotacją stwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty z dnia 25 marca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 447) w § 2 ust. 4 stanowi, że dokumenty o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki powinny być wydane lub potwierdzone alternatywnie przez:

  1. szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo,
  2. władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie zostało wydane świadectwo.

Więcej o zasadach przyjęć na studia wyższe piszemy w rozdziale „Młodzież na studiach” Powrotnika.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.