Powrót

Młodzież na studiach

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-24

Student może przenieść się do wybranej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej, za zgodą władz uczelni. Warunkiem przyjęcia na studia jest wywiązanie się studenta ze wszystkich obowiązków wobec szkoły wyższej, którą opuszcza.

Osoby posiadające polskie obywatelstwo i jednocześnie obywatelstwo innego państwa (lub kilku krajów) są traktowane na terytorium Polski jak obywatele polscy.

Uczelnie posiadają szeroką autonomię w zakresie przyjmowania obywateli polskich oraz cudzoziemców na kształcenie. Uczelnie mogą, przy zachowaniu niezbędnych wymagań ustawowych dotyczących dokumentów uprawniających do podjęcia studiów, swobodnie kształtować warunki rekrutacji na studia oraz wysokość opłat za kształcenie, przy czym warunki rekrutacji powinny być sformułowane z poszanowaniem zasady równego traktowania w procesie przyjęć na studia.

 

W wypadku gdy kandydaci legitymują się zagraniczną maturą, uczelnia przyjmująca może przeprowadzić dla nich dodatkowe egzaminy wstępne.

 

Cudzoziemcy powinni co do zasady spełniać kryteria rekrutacyjne określone dla tej grupy osób w uchwale senatu, o której mowa w art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz być przyjmowani na studia (w tym na studia w języku obcym) w drodze rekrutacji przewidzianej w art. 69 ustawy.

Ponadto cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 • decyzji właściwego ministra,
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
 • decyzji administracyjnej rektora.

 

Od 2021 r. w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Anders NAWA przyznawane są stypendia osobom posiadającym równocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski. Tym samym największy program stypendialny NAWA kierowany do studentów jest otwarty również dla młodzieży polonijnej m.in. z krajów Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.

 

Osoby posiadające polskie obywatelstwo i jednocześnie obywatelstwo innego państwa mogą podejmować bezpłatne studia stacjonarne w języku polskim. Opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych w język polskim nie są również pobierane od wybranych grup cudzoziemców, w tym m.in. od osób:

 • będących obywatelami państw członkowskich UE, EFTA oraz członków ich rodzin mieszkających na terytorium Polski;
 • posiadających zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • posiadających status uchodźcy przyznany przez Polskę lub korzystających z ochronny czasowej lub ochronny uzupełniającej na terytorium Polski,
 • posiadających Kartę Polaka lub którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie C1,
 • będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym polskiego obywatela, mieszkającym na terytorium Polski.

Pełna lista grup cudzoziemców, od których nie pobiera się opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w język polskim, znajduje się w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pozostali cudzoziemcy mogą podejmować naukę w Polsce na zasadach odpłatności, chyba że korzystają ze stypendiów zwalniających ich z tych opłat, przykładowo w ramach programów stypendialnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Na uzasadniony wniosek cudzoziemca rektor uczelni może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy podejmują kształcenie w Polsce są uprawnieni do ubiegania się o następujące stypendia:

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę,
 • stypendium rektora,
 • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

Z kolei o stypendium socjalne oraz kredyt studencki mogą ubiegać się osoby posiadające polskie obywatelstwo i jednocześnie obywatelstwo innego państwa, a także cudzoziemcy spełniający przesłanki określone w art. 324 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym m.in. osoby:

 • posiadające zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • posiadające status uchodźcy przyznany przez Polskę lub korzystające z ochrony czasowej lub ochronny uzupełniającej na terytorium Polski,
 • posiadające Kartę Polaka lub którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • posiadające certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie C1,
 • będące małżonkiem, wstępnym lub zstępnym polskiego obywatela, mieszkającym na terytorium Polski.
Cudzoziemcy, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia powinni skontaktować się bezpośrednio z polską uczelnią, w której zamierzają się kształcić, aby uzyskać informacje o warunkach przyjęć na określone kierunki studiów, ewentualnej wysokości opłat za naukę, terminach składania dokumentów i rodzajach dokumentów, które powinni złożyć.

Powyższe informacje dotyczą typowych, mogących często występować przypadków i nie mogą w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Rodzaje dokumentów, których mogą żądać organy uczelni w toku rekrutacji mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy.

Podstawa prawna znajduje się tutaj.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – art. 69, art. 70, art. 323, art. 324.

Aktualizacja: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Młodzież na studiach

 

 

 

j.

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.