Powrót

Młodzież na studiach

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-10-21

Młodzież na studiach

Student może przenieść się do wybranej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej, za zgodą władz uczelni. Warunkiem przyjęcia na studia jest wywiązanie się studenta ze wszystkich obowiązków wobec szkoły wyższej, którą opuszcza.

Osoby posiadające polskie obywatelstwo i jednocześnie obywatelstwo innego państwa (lub kilku krajów) są traktowane na terytorium Polski jak obywatele polscy. Oznacza to, że osoby takie są przyjmowane na studia na zasadach i warunkach dotyczących obywateli polskich. Mają też prawo ubiegać się o pomoc materialną (stypendia) oraz pożyczki i kredyty studenckie na zasadach i warunkach przewidzianych dla innych obywateli polskich.

Warto wiedzieć
W wypadku gdy kandydaci legitymują się zagraniczną maturą, uczelnia przyjmująca może przeprowadzić dla nich dodatkowe egzaminy wstępne.

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ponadto podejmować studia niektóre grupy cudzoziemców, m.in.:

 • posiadające zezwolenie na pobyt stały,
 • posiadające status uchodźcy przyznany przez Polskę,
 • korzystające z ochrony czasowej na terytorium Polski,
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • posiadające Kartę Polaka,
 • posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielone w Polsce,
 • cudzoziemcy będący pracownikami migrującymi, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz członkowie ich rodzin, jeśli mieszkają w Polsce;
 • obywatele państw członkowskich UE, EFTA oraz członkowie ich rodzin posiadający prawo stałego pobytu.

Jeżeli osoby te zostaną przyjęte na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich przysługuje im, tak jak studentom polskim, prawo do ubiegania się o:

 • stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Odbywają także bezpłatnie studia stacjonarne w uczelniach publicznych.

Jeśli natomiast kształcą się na płatnych studiach (niestacjonarnych), to uiszczają opłaty (czesne) w wysokości przewidzianej dla studentów lub doktorantów z polskim obywatelstwem.

Pozostali cudzoziemcy mogą podejmować naukę w Polsce na zasadach odpłatności, chyba że korzystają ze stypendiów zwalniających ich z tych opłat.

Na uzasadniony wniosek cudzoziemca rektor uczelni może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.

Warto wiedzieć
Cudzoziemcy, którzy ubiegają się indywidualnie o przyjęcie na studia (tj. cudzoziemcy nieuczestniczący w programach wymiany akademickiej/stypendialnej) w trybie innym niż przewidziany dla obywateli polskich, uzgadniają warunki odbywania studiów bezpośrednio z polską szkołą wyższą, w której zamierzają się kształcić.

Powinni skontaktować się z nią, aby uzyskać informacje o warunkach przyjęć na określone kierunki studiów, ewentualnej wysokości opłat za naukę, terminach składania dokumentów i rodzajach dokumentów, które powinni złożyć. Konieczny jest też zazwyczaj udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, chyba że podstawę przyjęć na określone kierunki studiów będą stanowić wyłącznie wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Powyższe informacje dotyczą typowych, mogących często występować przypadków i nie mogą w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Rodzaje dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku rekrutacji mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy.

Podstawa prawna znajduje się tutaj.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.