Powrót

Składanie wniosku o emeryturę/rentę

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-29

Składanie wniosku o emeryturę/rentę

Osoba, która była ubezpieczona w więcej niż jednym państwie członkowskim, wniosek o emeryturę lub rentę może złożyć w instytucji ubezpieczeniowej tylko jednego państwa członkowskiego.

Złożenie wniosku uruchamia automatycznie proces równoczesnego rozpatrywania naszych uprawnień do emerytury i renty we wszystkich państwach członkowskich lub w obydwu państwach umownych, w których podlegaliśmy ubezpieczeniom. Data złożenia wniosku w instytucji jednego państwa jest wiążąca dla instytucji wszystkich zainteresowanych państw członkowskich i umownych.

Warto wiedzieć
Jeżeli wniosek o emeryturę lub rentę podlegającą koordynacji wspólnotowej lub umownej składamy w instytucji państwa zamieszkania, instytucja ta jest zobowiązana do przekazania takiego wniosku do właściwej instytucji ubezpieczeniowej każdego państwa, w którym byliśmy ubezpieczeni.

Jeżeli mieszkamy w Polsce i byliśmy zatrudnieni w Polsce oraz w innych państwach członkowskich EOG i Szwajcarii lub umownych, to wniosek o emeryturę lub rentę składamy do ZUS-u.

Do tego wniosku powinniśmy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia w Polsce,
  • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwach członkowskich lub umownych,
  • wszelkie inne dowody uzasadniające ubieganie się o określone świadczenia,
  • do wniosku o rentę rodzinną należy dołączyć m.in. wyciąg z aktu zgonu zmarłej osoby ubezpieczonej i z aktu małżeństwa.

Osoba zamieszkała w Polsce, posiadająca wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia w państwach członkowskich lub w państwach umownych, wniosek o zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe może złożyć bezpośrednio do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej lub za pośrednictwem ZUS-u, pełniącego w odniesieniu do takiej osoby funkcję instytucji miejsca zamieszkania.

Wniosek o emeryturę lub rentę jest rozpatrywany przez ZUS, jeżeli osoba zainteresowana była w Polsce pracownikiem lub prowadziła pozarolniczą działalność na własny rachunek. W odniesieniu do rolników instytucją właściwą do załatwiania wniosków emerytalno-rentowych jest KRUS.

Rozpatrywaniem wniosków o świadczenia emerytalne lub rentowe podlegające koordynacji wspólnotowej, a także kompletowaniem wniosków o świadczenia zagraniczne zajmują się wyznaczone jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  3. Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  4. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Aktualizacja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.