Powrót

Rejestracja w Polsce dziecka urodzonego za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-06

Dziecko urodzone poza granicami Polski można zarejestrować w polskim urzędzie stanu cywilnego.

Rejestracja dziecka w urzędzie stanu cywilnego może nastąpić przez:

 • przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie do rejestru stanu cywilnego (transkrypcja);
 • odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia - gdy nie jest możliwe uzyskanie zagranicznego odpisu dokumentu stanu cywilnego lub wiąże się  to z poważnymi trudnościami;
 • zarejestrowanie urodzenia, jeżeli nie zostało ono zarejestrowane za granicą lub gdy w państwie urodzenia nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

Wniosek o rejestrację należy złożyć bezpośrednio do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju lub za pośrednictwem polskiego konsula. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • w przypadku rejestracji w trybie art. 99 ustawy - wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie, który jest podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego,
 • w przypadku transkrypcji - zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji;
 • w przypadku odtworzenia - dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnioną kopię

wraz z urzędowym tłumaczeniem tych dokumentów na język polski oraz dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności (w przypadku transkrypcji - 50 zł, w przypadku rejestracji i odtworzenia - 39 zł) lub opłaty konsularnej w przypadku składania wniosku za pośrednictwem konsula.

Urzędowego tłumaczenia dokumentów na język polski powinien dokonać:

 • tłumacz przysięgły wpisany na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsul.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek w ww. sprawach może złożyć przedstawiciel ustawowy dziecka (np. jeden z rodziców dziecka) lub inna osoba, która wykaże interes prawny.

Warto wiedzieć

Dokument nie wymaga tłumaczenia, jeżeli został do niego załączony wielojęzyczny standardowy formularz, o którym mowa w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Szczegółowe informacje na temat tego rozporządzenia, w tym wielojęzycznych standardowych formularzy, znajdziesz w rozdziale Legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 161istopada 2016 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych

Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.