Powrót

Pomoc społeczna po powrocie z zagranicy

Pomoc społeczna po powrocie z zagranicy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-11

Jeśli po powrocie do Polski znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, masz prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Uprawnienia do pomocy materialnej są zależne od wysokości dochodu w rodzinie i problemu, z jakim się borykasz. Twój dochód (dochód Twojej rodziny) nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kwoty wynoszą:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do 701 zł miesięcznie,
  • w przypadku rodziny dochód na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł.

Przykład
Jan wrócił do Polski. Mieszka sam, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Pracował dorywczo u brata, nie ma stałego źródła utrzymania. Zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny bez prawa do zasiłku, aktualnie nie ma dla niego ofert pracy. Jego dochód stanowiły pieniądze uzyskane z pracy dorywczej w wysokości 500 zł, a więc nie przekroczył on kwoty określonej w ustawie, czyli 701 zł miesięcznie. Ma prawo ubiegać się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej.

Ewa wróciła wraz z mężem i dwójką dzieci w wieku szkolnym do Polski. Podjęła pracę w firmie sprzątającej, jej mąż nadal nie może znaleźć zatrudnienia. Dzieci uczą się w szkole podstawowej i gimnazjum. Na miesięczny dochód rodziny składają się zasiłki rodzinne, dodatek mieszkaniowy i wynagrodzenie za pracę Ewy. Łączny dochód rodziny wynosi 2100 zł miesięcznie, czyli 525 zł na osobę (2100 zł należy podzielić przez 4, czyli liczbę osób w tej rodzinie). Dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył więc kwoty 528 zł, dlatego rodzina może się ubiegać o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej.

W uzasadnionych przypadkach, np. ciężkiej choroby, niepełnosprawności itp., kierownik ośrodka pomocy społecznej – po dokładnym rozpatrzeniu sprawy – może przyznać świadczenie z pomocy społecznej mimo przekraczającego dochodu, np. ustalić częściową odpłatność za obiady, przyznać zasiłek celowy na zakup niezbędnych leków, opał itp. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Jak uzyskać pomoc?

ETAP I

1. Napisz podanie, w którym dokładnie opiszesz swoją aktualną, trudną sytuację życiową i finansową.

2. Zaadresuj je i zanieś, najlepiej osobiście, do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca Twojego zamieszkania (liczy się to, gdzie fizycznie mieszkasz, a nie to, gdzie jesteś zameldowany). Adresy OPS w swojej miejscowości znajdziesz np. w Serwisie Ośrodków Pomocy Społecznej.

ETAP II

1. Złóż podanie u pracownika socjalnego, który przeprowadzi z Tobą wstępną rozmowę i poinformuje Cię, jakie dokumenty należy dołączyć do podania o pomoc (są one ustalane indywidualnie w zależności od Twojej sytuacji rodzinnej i finansowej oraz rodzaju problemu).

2. Pracownik socjalny odwiedzi Cię w domu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Będzie starał się ustalić, jaka pomoc powinna Ci zostać udzielona, w jakiej formie, wysokości i na jaki okres. Pamiętaj, że jest ona uzależniona od twojej sytuacji życiowej i wysokości miesięcznego dochodu (Twoje dochody liczone są z miesiąca poprzedzającego datę złożenia prośby o pomoc, tzn. jeśli ubiegasz się o przyznanie pomocy w lipcu, to pracownik socjalny poprosi Cię o złożenie informacji o dochodach z czerwca). Ustalicie też wspólnie plan działania, czyli co powinieneś zrobić, by wyjść z trudnej sytuacji, w której się znalazłeś (tzw. praca socjalna).

Mimo ujednoliconych przepisów, które regulują zasady i kryteria przyznawania pomocy, w tym także naliczania dochodu, w różnych ośrodkach pomocy społecznej pracownicy socjalni proszą o różne dokumenty przy ustalaniu wysokości dochodów (bardzo indywidualnie, w zależności od przedstawionej sytuacji życiowej i finansowej klienta). Czasem zdarza się, że zgłaszająca się o pomoc osoba, która uzyskiwała dochody z pracy zarobkowej za granicą składa jedynie pisemne oświadczenie, a dochód nie jest brany pod uwagę, gdyż stanowi dochód utracony. Pracownik socjalny może również stwierdzić, że duży dochód osiągany przez nas z pracy za granicą w poprzednich miesiącach powinien nam wystarczyć na życie w kolejnych miesiącach, więc udzielenie pomocy jest niezasadne. Ustalane jest to bardzo indywidualnie, na podstawie przepisów art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zawsze możemy odwołać się od niekorzystnej decyzji – taki zapis klient otrzyma w wydanej przez kierownika OPS decyzji administracyjnej.

Pamiętajmy, że do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze czy też świadczeń z tytułu wykonywania przez nas prac społecznie użytecznych.

W przypadku gdy uzyskiwaliśmy dochód w walucie obcej, to wysokość tego dochodu zostanie ustalona według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wydania decyzji administracyjnej przez kierownika OPS przyznającej nam świadczenie z pomocy społecznej.

Wszystkie dochody są sumowane. Od ich wysokości jest uzależnione przyznanie świadczenia i jego wysokość.

Warto wiedzieć
Należy niezwłocznie informować pracownika socjalnego o każdej zmianie w sytuacji finansowej i życiowej Twojej rodziny (np. o podjęciu pracy, również dorywczej, sezonowej, otrzymaniu wyrównania świadczenia, przyznaniu dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń mających wpływ na wysokość osiąganego dochodu), by uniknąć sytuacji, w której ośrodek pomocy społecznej zażąda zwrotu przyznanych zasiłków.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów i form pomocy (środowiskowej, instytucjonalnej, świadczeń rodzinnych) znajdziesz na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.