Powrót

Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko urodzone i zamieszkałe za granicą

 

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-20

Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko

Pełnoletnie dzieci cudzoziemca mogą nabyć obywatelstwo polskie na takich samych zasadach jak każdy cudzoziemiec. Dzieci małoletnie są objęte z reguły wnioskiem starającego się o obywatelstwo rodzica-cudzoziemca.

Sposób nabycia obywatelstwa polskiego przez dzieci cudzoziemca zależy od ich wieku.

Dzieci pełnoletnie mogą nabyć obywatelstwo polskie na takich samych zasadach jak każdy cudzoziemiec (Zobacz też artykuł „Nabycie obywatelstwa polskiego”).

Dzieci małoletnie z reguły są objęte wnioskiem rodziców lub jednego rodzica cudzoziemca występującego z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP (tryb opisany w artykule „Nabycie obywatelstwa polskiego”). Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom oznacza nabycie obywatelstwa również przez ich małoletnie dziecko. W przypadku gdy jeden z rodziców występuje o nadanie dziecku obywatelstwa, nabycie obywatelstwa następuje, gdy drugi rodzic wyrazi na to zgodę (zgodę na nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście do protokołu przed wojewodą – osoby zamieszkała w RP, konsulem RP – osoby zamieszkałe za granicą lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym).

Dziecko, które ukończyło 16 lat, musi wyrazić zgodę na nadanie obywatelstwa polskiego (zgodę na nadanie obywatelstwa polskiego przyjmuje do protokołu wojewoda lub konsul RP). W przypadku braku zgody dziecko nie nabywa obywatelstwa polskiego.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku składanego przez rodzica-cudzoziemca, to mi.n :

 • zdjęcie dziecka,
 • akt urodzenia dziecka,
 • dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
 • dokument potwierdzający, że drugi z rodziców jest obywatelem polskim.
 • zgoda drugiego rodzica na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego.

Szczegółowe informacje nt. dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o nabycie obywatelstwa polskiego zostały opisane na poszczególnych stronach właściwych urzędów wojewódzkich lub konsulatów RP w poszczególnych krajach.

Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko z mocy prawa – przez urodzenie i potwierdzenie tego obywatelstwa

 1. W sytuacji, gdy małoletni cudzoziemiec:
 • urodził się po 14 sierpnia 2012 roku,
 • jeden z jego rodziców posiada obywatelstwo polskie i w dacie urodzenia dziecka również posiadał obywatelstwo polskie

potwierdzeniem posiadanego obywatelstwa jest dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport). W celu uzyskania polskiego dokumentu należy dokonać transkrypcji/rejestracji zagranicznego aktu urodzenia dziecka w polskim rejestrze aktów stanu cywilnego, a następnie zawnioskować dziecku o paszport lub dowód osobisty. Zawnioskowanie o dokument tożsamości automatycznie uruchomi również procedurę nadania dziecku numeru PESEL.

 1. W sytuacji, gdy małoletni cudzoziemiec:
 • urodził się przed 15 sierpnia 2012 roku,
 • jeden z jego rodziców posiada obywatelstwo polskie i w dacie urodzenia dziecka również posiadał obywatelstwo polskie,
 • urodziło się poza Polską w kraju, w którym w jego dacie urodzenie nie obowiązywała rządowa konwencja zapobiegająca podwójnemu obywatelstwu,
 • rodzice dziecka nie dokonywali w konsulacie wyboru obywatelstwa obcego dla dziecka,

wówczas rodzic, aby potwierdzić polskie obywatelstwo dziecka, musi złożyć w imieniu dziecka wniosek o wydanie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego wraz z kompletem dokumentów w odpowiednim konsulacie lub u wojewody mazowieckiego.

Szczegółowe informacje nt. dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego zostały wskazane na stronach konsulatów RP w poszczególnych krajach.

Uwaga!

Zmiany w ustaleniu osoby albo obywatelstwa jednego lub obojga rodziców podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa małoletniego, jeżeli nastąpiły przed upływem roku od dnia urodzenia się małoletniego.

Przykład nr 1

Matka dziecka jest cudzoziemką, ojciec dziecka - obywatelem Polski. W dacie urodzenia dziecka rodzice nie byli małżeństwem.

Dziecko nabywa obywatelstwo polskie tylko wówczas, gdy ojcostwo polskiego obywatela zostało ustalone (np. przez uznanie ojcostwa w ciągu roku od dnia urodzenia dziecka. Przekroczenie tego terminu nawet o jeden dzień oznacza, że dziecko nie nabyło obywatelstwa polskiego.

Przykład nr 2

Matka dziecka jest cudzoziemką, ojciec dziecka – obywatelem Polski. W dacie urodzenia dziecka rodzice byli małżeństwem.

Ojcostwo dziecka jest ustalone z dniem urodzenia. Dziecko nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa – z dniem urodzenia.

Przykład nr 3

Matka dziecka jest obywatelką Polski.

Dziecko nabywa obywatelstwo polskie bez względu na status cywilny rodziców (małżeńskie, pozamałżeńskie) i posiadane obywatelstwo ojca.

 1. W przypadku gdy opisane powyższe warianty nie pasują do danej sytuacji lub nie nastąpiło uznanie ojcostwa przez ojca – obywatela polskiego w ciągu roku od urodzenia dziecka, wówczas dziecko nie posiada obywatelstwa polskiego i rodzic - obywatel RP, aby uzyskać obywatelstwo polskie dla dziecka powinien wystąpić o jego nadanie.

W tym celu należy złożyć wniosek do Prezydenta RP za pośrednictwem wojewody lub konsula. W takiej sytuacji drugi rodzic - cudzoziemiec oraz dziecko jeśli ma ukończone 16 lat muszą wyrazić zgodę na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego. Zgodę na nadanie obywatelstwa polskiego przyjmuje do protokołu wojewoda lub konsul RP. Protokół ten stanowi załącznik do składanego wniosku.

W tym trybie mogą nabyć obywatelstwo również dzieci nieposiadające obywatelstwa polskiego, adoptowane przez obywateli polskich.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.