Powrót

Mieszkanie komunalne po powrocie z zagranicy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-18

Mieszkanie komunalne po powrocie z zagranicy

O mieszkania komunalne mogą się ubiegać najubożsi mieszkańcy. Organy ustawodawcze nie ujednoliciły przepisów, które w skali krajowej regulowałyby zasady przyznawania takich mieszkań. Każda gmina przyznaje je według własnych kryteriów. Podstawowe kryterium to dochód na osobę.

W wielu gminach wprowadzono tzw. ocenę punktową. Osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne są oceniane poprzez punkty, które przyznaje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwałach Rady Miasta.

Punkty można dostać np. za to, ile osób mieszka w jednym lokalu, bezdomność, samotne macierzyństwo, długość oczekiwania na mieszkanie itp. Naszą sytuację mieszkaniową i majątkową może zweryfikować komisja decydująca o zasadności przyznania mieszkania komunalnego. Niektóre gminy wprowadzają również kryterium związane z koniecznością zamieszkiwania lub zameldowania na terenie gminy przez kilka lat albo związane z aktywnością życiową lub zawodową z daną gminą (np. praca na terenie gminy przez określony czas).

Jeśli mamy trudne warunki mieszkaniowe (np. zły stan techniczny lokalu, niewielki metraż, czyli tzw. ciasne lokum), sprawdźmy, czy istnieje możliwość zamiany mieszkania. Uchwały rad gmin zawierają regulacje dotyczące takich zamian. Tam znajdziemy informację, kiedy i na jakich zasadach taka zamiana jest możliwa.

Dokumenty

W większości miast, ubiegając się o najem lokalu mieszkalnego, należy złożyć podanie, arkusz wnioskodawcy, deklarację o wysokości dochodów oraz oświadczenie o stanie majątkowym.

Warto wiedzieć
Zanim podejmiemy starania o przyznanie mieszkania komunalnego z zasobów gminy, musimy sprawdzić, czy spełniamy wymagane kryteria.

O warunkach przyznawania tego typu lokali poinformują nas pracownicy biur obsługi mieszkańca lub wydziału spraw mieszkaniowych w urzędzie miasta (nazewnictwo wydziałów jest różne w zależności od miasta).

Szczegółowych informacji na temat warunków ubiegania się o mieszkanie komunalne, niezbędnych dokumentów należy szukać na stronach internetowych urzędów miast w Polsce.

 

Mieszkanie Plus

Program Mieszkanie Plus powstał przede wszystkim z myślą o osobach, które nie mają szansy na uzyskanie własnego mieszkania. Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które uzyskują dochody zbyt wysokie, by otrzymać prawo do mieszkania komunalnego lub socjalnego, a jednocześnie zbyt niskie, by starać się o bankowy kredyt hipoteczny lub najem lokalu na rynku komercyjnym.

Dzięki Mieszkaniu Plus osoby takie zyskują stabilne warunki najmu na wiele lat lub mogą przejąć mieszkanie na własność dzięki opcji dojścia do własności. W ramach programu wypracowana została forma dodatkowego wsparcia dla osób o niższych dochodach – w postaci dopłat do czynszów (Mieszkanie na Start).

Wszystkie realizowane inwestycje opierają się o własne zasady ustalania pierwszeństwa. Będą one uzależnione od potrzeb danego regionu, a także potrzeb mieszkańców miasta, w którym inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus powstaje.

Do dodatkowych kryteriów pierwszeństwa przy przyznawaniu mieszkań należą m.in.: 

 • wielkość rodziny,
 • obecność niepełnosprawnego członek w rodzinie,
 • bycie osobą starszą,  po 65 roku życia,
 • bycie osobą samotną,
 • chęć zmiany miejsca zamieszkania ze względu na pracę lub rozpoczęcie nauki.

Dla każdej z inwestycji nabory wniosków odbywają się w odrębny sposób. Urzędy Miast lub Gmin odpowiedzialne za realizację naboru publikują ogłoszenia na swoich stronach internetowych. Tam również zamieszczają wniosek — dokument, którego wypełnienie jest niezbędne, by wziąć udział w naborze.

Informacje szczegółowe dotyczące programu można również znaleźć w lokalnych mediach lub na stronie: https://mieszkanieplus.gov.pl/aktualnosci/.

Osoby ubiegające się o mieszkanie muszą wykazać brak prawa własności lub współwłasności do mieszkania czy domu, a także brak prawa do lokalu spółdzielczego. Osoby ubiegające się o mieszkanie muszą posiadać zdolność czynszową. Zdolność czynszowa będzie badana w oparciu o dochody netto pomniejszone o wydatki rodziny, uwzględniając również przyszłą umowę najmu.

Wiecej informacji na temat programu Mieszkanie Plus można znaleźć tu.

Mieszkanie na Start

Mieszkanie na Start to rządowy program dopłat do czynszu. Program kierowany jest do pierwszych najemców nowych mieszkań, a także lokali, które zostały poddane działaniom rewitalizacyjnym, w ramach współpracy inwestorów z gminami. 

W ramach programu jego beneficjenci otrzymują dopłatę do najmu, dzięki której koszty ponoszone z tytułu czynszu są niższe.

Program Mieszkanie na Start realizowany jest od 1 stycznia 2019 roku. Dopłaty otrzymują osoby, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe zapisane w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dopłaty są udzielane maksymalnie do 15 lat.  

Informacje o dokumentach uprawniających do ubiegania się o dopłaty znajdują się w Ustawie (art. 4 ust 1 oraz art.14). Przede wszystkim należy dopytać o nie w gminie, w której chce się wynająć mieszkanie.

Każda gmina sama decyduje, jakie dokumenty należy złożyć.

Aby móc skorzystać z programu, średni miesięczny dochód osoby wnioskującej z gospodarstwa domowego (w okresie podlegającym analizie) nie może przekroczyć:

 • w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Mieszkanie, do którego najmu można uzyskać dopłatę, musi:

 • powstać w inwestycji mieszkaniowej, dla której gmina może stosować dopłaty w programie Mieszkanie na Start (dla lokali zasiedlanych po 1 stycznia 2019 r.) lub
 • być wynajęte na podstawie naboru wniosków, przeprowadzonego na podstawie warunków określonych przez gminę lub spółkę gminną (dla lokali zasiedlonych przed 1 stycznia 2019 r.);
 • służyć własnym potrzebom mieszkaniowym i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (nie można go podnająć innej osobie i nie może to być lokal użytkowy);
 • być na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie być lokalem należącym do gminy (np. socjalnym lub komunalnym) z wyjątkiem mieszkań wybudowanych z wykorzystaniem preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK;
 • być zasiedlone przez najemcę w ciągu 24 miesięcy od zakończenia inwestycji mieszkaniowej, a jego pierwszym użytkownikiem musi być najemca ubiegający się o dopłaty.

Po złożeniu wniosku o dopłatę, gmina weryfikuje, czy najemca spełnia warunki do zastosowania dopłat, a następnie, w zależności od wyniku weryfikacji, wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub nieprzyznaniu prawa do dopłat.

Termin przyjmowania wniosków ustala indywidualnie gmina.

Wzór wniosku o dopłaty oraz wzory oświadczeń i zobowiązań dołączanych do wniosku określa Rozporządzenie, można je również znaleźć we własciwej  gminie.


Lista gmin, w których można złożyć wniosek o dopłaty znajduje się tu.

Więcej informacji na temat programu Mieszkanie na Start można znaleźć tu.
 

Warto wiedzieć

Informacji na temat programów udziela Infolinia:

 • 22 703 43 48 – Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem,
 • 22 703 43 49 – Fundusz Sektora Mieszkań dla Rodzin

Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz.611)
 2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu (Dz.U. 2018 poz. 2521)

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.