Formalności przed - Wielka Brytania Formalności przed - Wielka Brytania

Back

Jakich formalności muszę dopełnić, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Polsce?

Wracam do kraju po 5 latach pracy w Anglii. Czy muszę wziąć ze sobą jakieś dokumenty lub formularze, abym mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie? Słyszałam, że możliwy jest transfer angielskiego zasiłku, ale nie zdążę z formalnościami, dlatego interesuje mnie tylko polskie świadczenie.

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2021 r.

Przede wszystkim, jeśli zamierza Pani wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych powinna się Pani o niego starać w państwie, na terenie którego wykonywała Pani ostatnio pracę, tj. Wielkiej Brytanii i ewentualnie ubiegać się o transfer.

Dzięki przepisom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wracając do Polski, nie traci się ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego również po zakończeniu okresu przejściowego tj. po 31 grudnia 2020 r.

Zapewnia to Umowa o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Zgodnie z tą Umową, w stosunku do osób, które objęte są jej zakresem podmiotowym, kontynuowana będzie ochrona w zakresie zabezpieczenia społecznego na zasadach obowiązujących przed zakończeniem okresu przejściowego.

Jeżeli nie nabyła Pani uprawnień do zasiłku w Wielkiej Brytanii i powraca do Polski, możne się Pani ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce na zasadzie sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia. Należy się wtedy zarejestrować jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy.

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy związane z uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Stosownie do art. 71 ust. 1 powyższej ustawy prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jeżeli :

  1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się łącznie przez okres co najmniej 365 dni m.in.:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104b i art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.


Do 365 dni, o których wyżej mowa zalicza się również okresy niewymienione powyżej, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jeśli po powrocie do Polski zamierzamy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych należy przed wyjazdem wystąpić o wydanie dokumentu PD U1. Aby otrzymać dokument potwierdzający okresy zatrudnienia i ubezpieczenia przebyte w Wielkiej Brytanii należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu PD U1 w instytucji w Wielkiej Brytanii. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia. Więcej informacji o formularzu U1 znajduje się w artykule.

Otrzymany dokument PD U1 należy przedstawić w Polsce w Wojewódzkim Urzędzie Pracy przy składaniu wniosku o przyznanie prawa do zasiłku wraz z dowodem osobistym i aktualnym zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej. Urząd na podstawie tego dokumentu stwierdzi, czy jest Pani osobą uprawnioną do zasiłku. Jeżeli nie będzie Pani posiadała dokumentu PD U1, może Pani wystąpić o jego wydanie za pośrednictwem WUP.

Ponieważ Pani ostatnim krajem zatrudnienia była Wielka Brytania, to urząd pracy nie może przyznać zasiłku na zasadach ogólnych i w takiej sytuacji bada, czy osoba może zostać uznana za tzw. osobę powracającą. Przy ustalaniu, czy dana osoba może być uznana za pracownika powracającego, ustala się gdzie znajdował się jej ośrodek interesów życiowych podczas pracy za granicą. W tym celu bierze się pod uwagę długość oraz ciągłość okresu pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich, a także sytuację danej osoby, w tym: charakter i specyfikę wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym ta praca jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę; jej sytuację rodzinną oraz więzi rodzinne; prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym; jej sytuację mieszkaniową, zwłaszcza informację, czy sytuacja ta ma charakter stały; państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Wojewódzki urząd pracy przyznaje zasiłek tylko pod warunkiem, że uzna, na podstawie złożonych informacji, daną osobę za powracającą. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie, pod adresem: http://powroty.gov.pl/-/wracam-czy-jestem-osoba-powracajaca-.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.