Powrót

Szkoła w Polsce – obowiązek i prawo dostępu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-07-04

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (art. 35), w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

W przypadku szkoły podstawowej dzieci mają zapewnione miejsce w szkole podstawowej, w obwodzie właściwym ze względu na zamieszkanie. Informacje o obwodach dostępne są w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. Można je również uzyskać w samej szkole, w wydziale oświaty urzędu gminy (miasta, dzielnicy) odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania.

Dziecko może też realizować obowiązek szkolny w szkole poza obwodem, do której będzie przyjęte, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Obwodów nie ustala się dla: szkół integracyjnych i specjalnych, szkół dwujęzycznych, szkół mniejszości narodowych i etnicznych, społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz szkół artystycznych.

Nauka w szkole podstawowej odbywa się na dwóch etapach - w klasach 1-3 (edukacja wczesnoszkolna) oraz 4-8 (nauczanie w podziale na poszczególne przedmioty).

Ukończenie szkoły podstawowej wiąże się z przystąpieniem do ogólnopolskiego egzaminu zewnętrznego.

 

Szkoła ponadpodstawowa – dostępność

 

W Polsce najważniejsze rodzaje szkół ponadpodstawowych to:

  • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
  • pięcioletnie technikum,
  • trzyletnia branżowa szkoła I stopnia.

 

Aby móc zostać uczniem wybranej szkoły ponadpodstawowej należy dopełnić określonych formalności.

Dostęp do danej placówki określany jest najczęściej na podstawie harmonogramu, który dla każdego województwa ustala kurator oświaty.

Przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie wniosku oraz załączanych do niego dokumentów. Nie ma jednego ogólnokrajowego systemu ich składania. Rozwiązania są różne i ustalane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szkołę.

Obecnie rekrutacja często poza opcją osobistej wizyty w danej placówce oświatowej odbywa się również elektronicznie. Najczęściej informacja o możliwości elektronicznej rekrutacji jest dostępna na stronie portalu miasta i szkolnych stronach internetowych.

W samej rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, uzyskana przez kandydata z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

Najważniejsze dokumenty składane w szkole ponadpodstawowej to:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • dodatkowe dokumenty (w przypadku, gdy dotyczy kandydata), np. zaświadczenia o osiągnięciach edukacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności czy też braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu. Są one różne w zależności od szkoły, którą wybiera kandydat.

 

O dzieciach i młodzieży w szkole oraz niezbędnych dokumentach i obowiązujących przepisach piszemy również tutaj:

Dodatkowe informacje o kształceniu w polskim systemie oświaty osób przybywających z zagranicy znaleźć można na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)