Powrót

Szkoła po powrocie z zagranicy

Przy kwalifikowaniu ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy, dyrektor szkoły może wziąć pod uwagę wiek ucznia, opinię rodzica albo pełnoletniego ucznia.

Przyjmowanie dzieci i młodzieży przybywających z zagranicy do szkół w Polsce regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Kontynuowanie nauki po powrocie

W celu kontynuowania nauki po powrocie z zagranicy należy skierować do dyrektora wybranej szkoły, wniosek o przyjęcie do szkoły i przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie za granicą obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Kontynuowanie nauki może rozpocząć się z początkiem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania. Dokumentami potwierdzającymi naukę za granicą są:

  • świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
  • świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz
  • dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.

Brak dokumentów

Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć wymaganych dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjęty do publicznej szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.

W przypadku nieznajomości języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zostać  przeprowadzona w języku obcym, którym posługuje się uczeń. W razie potrzeby w rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczą osoby władające językiem obcym, którym posługuje się uczeń.

Zajęcia dodatkowe

Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, organ prowadzący publiczną szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, do której uczniowie ci uczęszczają.

Do oddziału przygotowawczego może być zakwalifikowany uczeń, który ma trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego lub zaburzenia w komunikacji językowej spowodowane w szczególności przez sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, w tym konflikty zbrojne, klęski żywiołowe lub inne kryzysy humanitarne spowodowane przez naturę lub człowieka.

Liczba zajęć obowiązkowych w oddziale przygotowawczym wynosi odpowiednio:

  • w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;
  • w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejszą niż 23 godziny tygodniowo;
  • w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;
  • w szkole ponadpodstawowej – nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 15 uczniów. Nauka w takim oddziale przygotowawczym może odbywać się w formie klas łączonych oraz w razie konieczności może być wydłużona o maksymalnie jeden rok.

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw