Powrót

Procedura wydania paszportu

 

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-24

Procedura wydania paszportu

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczpospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul. Oznacza to, iż obywatele polscy mogą występować o paszport lub paszport tymczasowy niezależnie od miejsca zamieszkania tj. do dowolnego organu paszportowego.

Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez wojewodę wynosi do 30 dni.
Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula może być dłuższy. Urzędnik poda ci dokładny termin realizacji sprawy.
Jeżeli zaplanowany wyjazd z kraju dotychczasowego pobytu ma nastąpi wcześniej niż dostarczenie paszportu do konsulatu, konsul może wydać paszport tymczasowy na powrót osoby do kraju. Paszport tymczasowy jest ważny na określony w nim czas, ale nie dłużej niż 12 miesięcy.

Składając wniosek o wydanie paszportu, należy używać tylko druków udostępnionych przez organ paszportowy – urząd wojewódzki lub konsulat RP.


Do wniosku paszportowego należy dołączyć:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną wciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej, a w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty – również  dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty (do wglądu);
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego, albo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego – w przypadku rozbieżności w danych lub braku ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo; na żądanie organu.
 

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następuje osobiście. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie oraz ostatnio posiadany paszport.

Od osoby ubiegającej się o paszport pobierane są odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.

Opłaty paszportowe i ulgi

Opłata za wydanie paszportu osobie pełnoletniej wynosi 140 zł.

Ulga w opłacie za wydanie paszportu w wysokości 50% tej kwoty przysługuje:

 • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom oraz studentom,
 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • rodzicom i małżonkom rodziców w rodzinie wielodzietnej posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.

Ulga w opłacie za wydanie paszportu w wysokości 75% kwoty podstawowej przysługuje dzieciom z rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.

Opłata za wydanie paszportu dla dziecka uzależniona jest od jego wieku i posiadanych ulg i wynosi:

 • 30 zł - za dziecko do 13 lat,
 • 70 zł - za dziecko w wieku 13 - 17 lat (posiadające uprawnienia do ulgi, np. legitymację szkolną)
 • 15 zł/35 zł jeżeli dziecko jest z rodziny wielodzietnej posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny.

Można skorzystać tylko z jednej ulgi (należy wybrać najkorzystniejszą).

 

W szczególnych przypadkach paszport wydawany jest bezpłatnie. Dotyczy to osób, które:

 • w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • przebywają w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • dostają zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • posiadają paszport ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora,
 • są żołnierzami wyznaczonymi do pełnienia służby poza granicami państwa – nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Za wydanie paszportu tymczasowego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. 

Za wydanie paszportu w konsulacie pobierana jest opłata konsularna.

Złożenie wniosku i odebranie paszportu

Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć osobiście w konsulacie lub właściwym urzędzie w Polsce.

Wniosek o wydanie paszportu dziecka składają oboje rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów jeśli:

 • przedstawi pisemną zgodę drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.
 • ma orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
 • ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • jeden z rodziców nie żyje.

Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek, a osoba dokonująca odbioru sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego czy dane zawarte w mikroprocesorze są zgodne ze stanem faktycznym. Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedstawia się także dotychczas posiadany dokument paszportowy, celem jego anulowania.

Paszport dziecka może odebrać jeden z rodziców albo opiekunów prawnych.

Warto wiedzieć

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy w danym państwie nie ma urzędu konsularnego albo w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do konsulatu, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego i jego odbioru, a w przypadku paszportu – od wymogu osobistego odbioru paszportu.

Procedura uzyskania paszportu została szczegołowo opisana na stronie internetowej gov.pl.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/ 

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewętrznych i Administracji


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.