Powrót

Pobyt stały dla posiadacza Karty Polaka

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-02

Cudzoziemiec, który posiada Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe może złożyć wniosek o pobyt stały. Kiedy? Jakie warunki powinien spełnić? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku? Odpowiadamy.

 

Zezwolenie na pobyt stały dotyczy cudzoziemców, których podstawowym celem pobytu w RP nie są względy ekonomiczne. O ten typ zezwolenia mogą więc ubiegać się m.in. osoby posiadające Kartę Polaka. W odróżnieniu od cudzoziemców zamierzających zostać w Polsce na stałe i przebywających w RP w związku z wykonywaniem pracy lub działalności gospodarczej (ze względów ekonomicznych) przez okres co najmniej 5 lat, którzy powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 

W świetle przepisów

W ustawie o cudzoziemcach, która reguluje kwestię udzielenia zezwolenia na pobyt stały, czytamy m.in., że zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe (art. 195).

Ważne! Ustawy o cudzoziemcach nie stosuje się m.in. do: obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają.

W art. 201 tej samej ustawy czytamy, że wniosek o pobyt stały składa się do wojewody (urzędu wojewódzkiego, wydziału spraw cudzoziemców) właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

 

Ważne! Posiadacz Karty Polaka może złożyć wniosek o pobyt stały bez ograniczeń czasowych. Oznacza to, że taka osoba nie musi dokumentować swojego nieprzerwanego pobytu na terytorium RP.

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Istnieje możliwość wysłania wniosku pocztą (liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej), jednak kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo na wezwanie wojewody w celu złożenia odcisków palców. Niestawienie się spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Ważne! Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne będą uzupełnione we wskazanym przez wojewodę terminie, pobyt cudzoziemca będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja (nawet negatywna) w tej sprawie stanie się ostateczna. Potwierdzeniem złożenia wniosku o pobyt stały bez braków formalnych jest odcisk stempla, który wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca.

 

Wniosek o pobyt stały z uwagi na posiadanie Karty Polaka jest zwolniony z opłaty skarbowej. Pobierana jest jedynie opłata za wydanie karty pobytu - 100 zł.

 

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na czas nieoznaczony. Natomiast karta pobytu wydana cudzoziemcowi w przypadku udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały – jest ważna przez 10 lat od dnia jej wydania.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek,
  • 4 fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu;
  • dokumenty potwierdzające zamiar osiedlenia się w Polsce, np. umowa najmu lub akt własności lokalu na terytorium RP, oraz obowiązujące aktualnie, a także w dłuższej perspektywie w przyszłości: dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, dokumenty potwierdzające odbywanie lub ukończenia studiów, dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków rodziny z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo, dokumenty potwierdzające ewentualne poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

 

Cudzoziemiec, który ma Kartę Polaka i złoży wniosek o zezwolenie na pobyt stały w związku z zamiarem osiedlenia się w Polsce, może złożyć wniosek o świadczenie pieniężne. Więcej na ten temat można znakleźć tu.

 

 

Wojciech Napora (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Podlaski Urząd Wojewódzki.