Powrót

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-25

Cudzoziemcy, którzy posiadają Kartę Polaka i zamierzają osiedlić się w Polsce mogą otrzymać świadczenie pieniężne. W jakiej wysokości? Przez jaki okres? Co trzeba zrobić, by otrzymać świadczenie? Odpowiadamy.

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Aby ją otrzymać należy spełnić warunki określone w ustawie o Karcie Polaka. Dokument ten zawiera również zasady przyznawania świadczenia pieniężnego dla cudzoziemców (oprócz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają), którzy już posiadają Kartę Polaka i zamierzają osiedlić się w Polsce. W przepisach ww. ustawy osiedlenie się oznacza złożenie wniosku o pobyt stały w RP. 

 

Warunki, które należy spełnić

 

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 2a ustawy o Karcie Polaka warunkami uzyskania świadczenia pieniężnego są:

 

Po pierwsze - złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność, o której mowa w art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Chodzi tu o okoliczność, w której cudzoziemiec posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

 

Po drugie – złożenie wniosku o świadczenie pieniężne do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

 

Wniosek o świadczenie pieniężne można złożyć razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

 

Ważne! Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Na jaki okres i w jakiej wysokości przyznaje się świadczenie?

 

Zgodnie z przepisami, świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy. Wypłaty dokonywane są w okresach miesięcznych.

 

Jak czytamy na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 

Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka mogą być wypłacane w danym roku kalendarzowym. Zatem decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka wydana danym roku (np. 2023) może dotyczyć tylko miesięcy pozostałych do końca tego (2023) roku. W celu uzyskania pozostałej kwoty świadczenia należy złożyć kolejny wniosek o przyznanie świadczenia.

 

Oznacza to, że jeżeli komuś zostało przyznane świadczenie pieniężne w październiku 2023 r., otrzyma decyzję na 3 miesiące – październik, listopad i grudzień. Po świadczenie na kolejne 6 miesięcy (z 9 przysługujących) należy złożyć kolejny wniosek już w nowym roku kalendarzowym, w tym przypadku w 2024.

 

Kwota świadczenia pieniężnego jest ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę w Polsce. Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 zł/brutto.

 

Zgodnie z przepisami świadczenie pieniężne w okresie pierwszych 3 miesięcy jest przyznawane w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia. Kwota ta dotyczy wnioskodawcy i jego małżonka. Natomiast na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka przyznaje się połowę tej kwoty, czyli 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W okresie od 4. do 9. miesiąca świadczenie pieniężne wynosi odpowiednio 60% tych kwot.

 

Ważne! Przy ustalaniu wysokości świadczenia pieniężnego uwzględnia się wyłącznie członków rodziny wnioskodawcy, którzy przebywają razem z nim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która została objęta tym świadczeniem jako członek rodziny wnioskodawcy, a następnie złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, w związku z okolicznością dotyczącą posiadania Karty Polaka.

 

Zawieszenie i utrata świadczenia pieniężnego

 

Zgodnie z przepisami ustawy o Karcie Polaka, w przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie wypłaty świadczenia pieniężnego.

W przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy prawa utrata świadczenia pieniężnego.

 

Więcej o Karcie Polaka przeczytasz TUTAJ

 

 

Wojciech Napora (Powroty.gov.pl)