Powrót

Nadanie numeru PESEL obywatelom Polski

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-08-08

Dzieciom urodzonym na terytorium RP numer PESEL nadawany jest z urzędu, przy rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kierownik urzędu rejestruje urodzenie dziecka, przekazuje numer PESEL i dokonuje zameldowania.

Aby przyjąć zgłoszenie do rejestracji dziecka, urząd (USC) musi otrzymać kartę urodzenia dziecka. Do urzędu przekazuje ją upoważniona osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz, położna.

 

Jak dokonać zgłoszenia urodzenia dziecka?

Poza osobistą wizytą w urzędzie, zgłoszenia urodzenia można dokonać przez Internet, ale wyłącznie wobec dzieci urodzonych w Polsce.

Więcej informacji znajduje się na stronie gov.pl.

 

Jak postępować w przypadku dzieci posiadających polskie obywatelstwo i urodzonych za granicą?

W przypadku dzieci urodzonych poza granicami RP, w pierwszej kolejności należy uzyskać polski akt urodzenia dziecka. W tym celu dokonuje się transkrypcji (rejestracji) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze aktów stanu cywilnego.

Informacji o tym w jaki sposób przeprowadza się procedurę transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka w polskim rejestrze aktów stanu cywilnego należy szukać na stronach internetowych USC lub polskich placówek konsularnych.

Dzieciom posiadającym polskie obywatelstwo i urodzonym za granicą numer PESEL nadaje się:

  • Przy składaniu wniosku o pierwszy dokument paszportowy (w Polsce - w wydziale paszportowym, za granicą – w polskim konsulacie). Piszemy o tym w jednym z artykułów na naszej stronie;
  • Przy składaniu wniosku o pierwszy dowód osobisty (w dowolnym urzędzie gminy w Polsce);
  • Przy zgłoszeniu zameldowania w Polsce na pobyt stały bądź czasowy.

W każdym wyżej wymienionym przypadku konieczne jest wcześniejsze dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia.

W przypadkach innych niż wymienione wyżej numer PESEL otrzymuje się na wniosek o jego nadanie (EL/W/1).

W samym wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której obowiązek posiadania numeru PESEL wynika.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające dane w punktach 3-5, przede wszystkim akty stanu cywilnego, tj. odpis skrócony aktu urodzenia, a w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński – odpis skrócony aktu małżeństwa z informacją o aktualnie noszonym nazwisku oraz dokument potwierdzający tożsamość.

 

Warto wiedzieć

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Jeżeli o nadanie numeru PESEL wnioskuje pełnomocnik, wówczas za złożenie pełnomocnictwa pobiera się opłatę skarbową (17 zł).

Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki) i rodzeństwu, opłata nie jest pobierana.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)