Powrót

Jak uzyskać PESEL dla małoletnich urodzonych i mieszkających za granicą?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-01-08

Numer PESEL to symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną. Numer zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności — numer ten w skrócie nazywamy numerem PESEL.

 

Nadanie numeru PESEL dla dziecka urodzonego i mieszkającego za granicą, które ma polskie obywatelstwo (np. z krwi) następuje wyłącznie na wniosek o wydanie dokumentu tożsamości. Oznacza to, że żeby uzyskać PESEL musimy zawnioskować o wydanie pierwszego polskiego dokumentu tożsamości.  Za granicą dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie jest przede wszystkim paszport. Paszport uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

Wraz ze złożeniem wniosku o paszport podejmowana zostaje procedura nadania numeru PESEL.

Procedura ubiegania się o PESEL

Krok 1  - Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze ksiąg stanu cywilnego.

Transkrypcji można dokonać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce lub za granicą – w polskim konsulacie.

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia może złożyć:

  • osoba, której akt dotyczy,
  • rodzice małoletniego dziecka (przepisy ustawy nie wymagają obecności obojga rodziców, przy składaniu wniosku o transkrypcję aktu urodzenia; tym samym wniosek może złożyć jeden rodzic),
  • osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji aktu urodzenia innej osoby,
  • pełnomocnik (pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo, potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy).

Po transkrypcji otrzymujemy polski akt urodzenia, na podstawie którego możemy ubiegać się o wydanie polskiego dokumentu tożsamości, np. paszportu.

Krok 2 - Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie, albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

Jeżeli o paszport dla dziecka występuje opiekun prawny należy przedłożyć do wglądu zaświadczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opieki nad małoletnim.

Jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, a kontakt z rodzicami dziecka jest niemożliwy, należy dołączyć do wniosku o wydanie paszportu orzeczenie sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu.

Dziecko do 18. roku życia musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu. Wyjątkiem jest małoletni do 5. roku życia, którego obecność nie jest wymagana. Odbioru paszportu dla dziecka może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych, bez obecności dziecka.

Zawnioskowanie o paszport pociąga za sobą uruchomienie procedury nadania numeru PESEL.


Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026).