Formalności przed - Wielka Brytania Formalności przed - Wielka Brytania

Powrót

Jakich formalności muszę dopełnić, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Polsce?

Wracam do kraju po 5 latach pracy w Anglii. Czy muszę wziąć ze sobą jakieś dokumenty lub formularze, abym mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie? Słyszałam, że możliwy jest transfer angielskiego zasiłku, ale nie zdążę z formalnościami, dlatego interesuje mnie tylko polskie świadczenie.

Przede wszystkim, jeśli zamierza Pani wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych powinna się Pani o niego starać w państwie, na terenie którego wykonywała Pani ostatnio pracę, tj. Wielkiej Brytanii. Jeżeli zaś nie nabyła Pani uprawnień do zasiłku w Wielkiej Brytanii i powraca do Polski, możne ubiegać się Pani o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce na zasadzie sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia.

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy związane z uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

Stosownie do art. 71 ust. 1 powyższej ustawy prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jeżeli :

  1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się łącznie przez okres co najmniej 365 dni m.in.:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104b i art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.


Do 365 dni, o których wyżej mowa zalicza się również okresy niewymienione powyżej, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jeśli po powrocie do Polski zamierzamy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych należy przed wyjazdem wystąpić o wydanie dokumentu PD U1 (dawnego formularza E 301). Aby otrzymać dokument potwierdzający okresy zatrudnienia i ubezpieczenia przebyte w Wielkiej Brytanii należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu PD U1 w instytucji w Wielkiej Brytanii. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia. Więcej informacji o formularzu znajduje się w artykule.

Otrzymany dokument PD U1 należy przedstawić w Polsce w Wojewódzkim Urzędzie Pracy przy składaniu wniosku o przyznanie prawa do zasiłku wraz z dowodem osobistym i aktualnym zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej. Urząd na podstawie tego dokumentu stwierdzi, czy jest Pani osobą uprawnioną do zasiłku. Jeżeli nie będzie Pani posiadała dokumentu PD U1, może Pani wystąpić o jego wydanie za pośrednictwem WUP.

Więcej informacji o formularzu znajduje się w Powrotniku pod adresem:
/Formularz-U-dawniej-E-8510.

Jednakże, jak wspomniano na wstępie, generalna zasada przyznawania zasiłków dla bezrobotnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia mówi, że o zasiłek dla bezrobotnych należy ubiegać się w kraju ostatniego zatrudnienia. Przepisy przewidują jednak wyjątek od tej zasady, który dokładnie opisany w Powrotniku pod adresem: /Zasilek-dla-pracownikow-przygranicznych-i-powracajacych-do-kraju-11444.

Proszę pamiętać o konieczności rejestracji w polskim urzędzie pracy niezwłocznie po powrocie do kraju. Więcej na ten temat w artykule Ogólne zasady przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do Polski pod adresem: /Ogolne-zasady-przyznawania-prawa-do-zasilku-dla-bezrobotnych-po-powrocie-do-Polski-11443.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.