Powrót

Zwolnienia podatkowe

 

Zwolnienia podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-05-21

Polskie prawo podatkowe przewiduje również wiele zwolnień podatkowych adresowanych do osób uzyskujących dochody za granicą.

Zwolnieniu z podatku podlega m.in.:

 • część dochodów za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w odrębnych przepisach.
  Dotyczy to osób, które:
  • mają miejsce zamieszkania w Polsce,
  • a przebywają czasowo za granicą
  • i uzyskują tam dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
 • część dochodów osób mających miejsce zamieszkania w Polsce, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody z tytułu:
  • stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
  • ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów,
 • dochód z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskany w związku z:
  • gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
  • wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
  • wypłatą transferową,

z tym, że zwolnienie to nie ma zastosowania, w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba, że przepisy te przewidują taką możliwość.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.). •

2. Rozporządzenie nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 roku ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. UE. L 1968 Nr 56 , poz.8).

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.