Powrót

Zgłoszenie w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-06

Zgłoszenie w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą

Podstawę prawną dla możliwości rejestracji w Polsce zgonu, który nastąpił za granicą, dają przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Jeżeli zgon nastąpił za granicą, istnieje możliwość sporządzenia polskiego aktu zgonu w jednym z trybów szczególnych rejestracji stanu cywilnego.

Są to:

 • rejestracja zgonu, który nastąpił poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie został tam zarejestrowany albo jeżeli w państwie gdzie nastąpił zgon nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego (art. 99);
 • transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zgon (art. 104);
 • odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zgon (art. 109).

Wniosek w ww. sprawach może złożyć m.in. osoba, która wykaże interes faktyczny.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rejestracji w trybie art. 99 ustawy - wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie, który jest podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego,
 • w przypadku transkrypcji - zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji,
 • w przypadku odtworzenia - dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnioną kopię

wraz z urzędowym tłumaczeniem tych dokumentów na język polski oraz dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności (w przypadku transkrypcji - 50 zł, w przypadku rejestracji i odtworzenia - 39 zł) lub opłaty konsularnej w przypadku składania wniosku za pośrednictwem konsula.

Urzędowego tłumaczenia dokumentów na język polski powinien dokonać:

 • tłumacz przysięgły wpisany na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsul.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto wiedzieć

Dokument nie wymaga tłumaczenia, jeżeli został do niego załączony wielojęzyczny standardowy formularz, o którym mowa w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Szczegółowe informacje na temat tego rozporządzenia, w tym wielojęzycznych standardowych formularzy, znajdziesz w rozdziale Legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych.

Wniosek w tych sprawach składa się do wybranego (dowolnego) kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych

Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.