Powrót

Zezwolenie na zakup nieruchomości

Zezwolenie na zakup nieruchomości

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-02-04

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia powinien wystąpić cudzoziemiec, który zamierza nabyć nieruchomość, lub osoba działająca w jego imieniu, przedkładając wraz z wnioskiem pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie.

Cudzoziemcem w rozumieniu wskazanej ustawy jest m.in. osoba fizyczna nie posiadająca polskiego obywatelstwa, osoba prawna posiadająca siedzibę za granicą oraz osoba prawna z siedzibą w Polsce kontrolowana przez wcześniej wymienione podmioty. Odnośnie osób fizycznych należy wskazać, iż osoba posiadająca obok obywatelstwa polskiego także obywatelstwo innego państwa nie jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W celu uzyskania zezwolenia cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Nie ma gotowych wzorów wniosku. Wniosek należy sporządzić zgodnie z informacjami zawartymi w:

 • ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.);
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 729).

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za zezwolenie. Opłata wynosi 1570 zł i należy ją uiścić na rzecz Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Wydział Budżetowo – Księgowy (02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 25/27).

Okoliczności warunkujące wydanie zezwolenia

Zezwolenie na nabycie nieruchomości wydawane jest na wniosek cudzoziemca, jeżeli:

 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa,                                                                                     
 • wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą Polską.

Okolicznościami potwierdzającymi więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską mogą być w szczególności:                 

 • posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,
 • zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi i ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu), pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, kontrolowaną przez cudzoziemców,
 • wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Zgodnie z art. 1a ust. 5 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha, zaś w przypadku nabywania nieruchomości na potrzeby prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej lub rolniczej powierzchnia powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności.

Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 1. oznaczenie wnioskodawcy – obywatelstwo oraz adres zamieszkania w przypadku osób fizycznych, siedziba oraz kraj pochodzenia kapitału w przypadku osób prawnych,
 2. oznaczenie nabywanej nieruchomości – położenie, numer działki lub działek, powierzchnia, numer księgi wieczystej,
 3. oznaczenie zbywcy - wraz z adresem zamieszkania,
 4. określenia rodzaju zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości
 5. wskazanie celu nabycia nieruchomości,
 6. wskazanie źródła środków finansowych na zakup nieruchomości.

W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego należy podać jego położenie, adres, numer księgi wieczystej jeżeli jest założona dla lokalu, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej oraz określić nieruchomość wspólną poprzez wskazanie numeru działki gruntu i jej powierzchni. W przypadku gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej należy podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu na którym znajduje się lokal.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokumenty potwierdzające więzi cudzoziemca z Polską (np. odpis aktu małżeństwa, dokumenty z akt stanu cywilnego, decyzję zezwalającą na zmianę obywatelstwa, dokumenty potwierdzające faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu, zezwolenia na pobyt, Karta Polaka);
 2. odpis lub kserokopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy –  w przypadku osób fizycznych, wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji – w przypadku osób prawnych,
 3. dokumenty określające nieruchomość wystawione nie dawniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku:
 •  odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • w przypadku gdy aktualne oznaczenie nieruchomości nie zostało ujawnione w księdze wieczystej - urzędowe dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości,
 1. wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak planu,
 2. oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, ewentualnie umowę przedwstępną,
 3. w przypadku cudzoziemców będących osobami prawnymi dokumenty, wystawione nie dawniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, wskazujące na posiadanie środków finansowych na zakup nieruchomości oraz możliwość finansowania działalności, a mianowicie:
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, iż Wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności budżetowych,
 • zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, stwierdzające, iż Wnioskodawca nie zalega ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
 • zaświadczenie z banku w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący Wnioskodawcy, bądź jego udziałowca, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz jego zdolność kredytową i płatniczą, celem wykazania możliwości sfinansowania planowanej inwestycji  na nieruchomości.

W przypadku gdy wniosek dotyczy lokalu mieszkalnego w zakresie dokumentów dotyczących nieruchomości należy przesłać odpis księgi wieczystej dla lokalu, a w razie jej braku dla gruntu na którym znajduje się lokal oraz wypis z rejestru gruntów dla gruntu na którym znajduje się lokal.

Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym, adwokatem lub doradcą podatkowym.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 29 sierpnia 2005 roku wsprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy
 4. Umowa między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób
 5. Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem w charakterze Umawiających się Stron, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej