Powrót

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-23

Zgodnie z art. 79 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.) cudzoziemiec, który zamierza zawrzeć małżeństwo w Polsce, jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa oraz złożyć dokument stwierdzający, że - zgodnie z właściwym prawem - może je zawrzeć, chyba, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne miedzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz.1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na postawie prawa polskiego.

Jeśli natomiast otrzymanie dokumentu, o którym mowa w art. 79 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu  o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie własciwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo. Właściwym do złożenia ww. wniosku jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich.

Więcej szczegółowych informacji na temat ślubu cywilnego w Polsce znajduje się na stronie obywatel.gov.pl.

Jeżeli chcesz zawrzeć ślub wyznaniowy, wywołujący skutki w prawie polskim (tzw. kościelny albo konkordatowy) szczegółowe informacje znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku –Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz.463 z późn. zm.)

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.