Powrót

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-06

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

  • zapewnienie;
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 503) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

 
Jeśli natomiast otrzymanie dokumentu, o którym mowa w art. 79 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu  o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.


Jeżeli chcesz zawrzeć ślub wyznaniowy, wywołujący skutki w prawie polskim (tzw. kościelny albo konkordatowy) szczegółowe informacje znajdziesz na stronie gov.pl.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.