Powrót

Zatrudnianie cudzoziemców

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-26

Przy omawianiu zagadnień dotyczących zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojawia się wiele pojęć. Warto zapoznać się z ich znaczeniem, aby zrozumieć prezentowane w  dziale przepisy.

Karta Polaka

to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, na podstawie którego można np. podejmować pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

 

Pobyt tolerowany

status nadawany w sytuacji, gdy wydalenie cudzoziemca mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłyby jego życie i wolność lub gdy wydalenie jest niewykonalne z powodów niezależnych od cudzoziemca i organu wykonującego decyzję.

 

Karta pobytu

dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium RP oraz uprawniający, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

 

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy, tzn. obszar obejmujący kraje UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii.

 

Status uchodźcy

nadaje się go cudzoziemcowi, który na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Status uchodźcy nadaje się również małoletnim dzieciom cudzoziemca, które urodziły się na terytorium RP.

 

Ochrona uzupełniająca

status nadawany cudzoziemcom, którzy nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy, w przypadku gdy powrót do kraju mógłby go narazić na karę śmierci, tortury, zagrożenie zdrowia lub życia.

 

Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej

wniosek o objęcie przez Rzeczpospolitą Polską ochroną cudzoziemca, który ubiega się o status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 

Azyl

cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić azylu w Polsce, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, wydaje się zezwolenie na pobyt stały.

 

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca

oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji.

 

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca

oznacza to wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy.

 

Powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy

oznacza to powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w odpowiednim zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a-1c lub art. 88s ust. 1 i 2, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 119 i art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę, lub bez zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie.

 

Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

świadczenie pracy, w ramach zatrudnienia, przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który – niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego – wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem.

 

Wyższe kwalifikacje zawodowe

kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie studiów wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym do kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie studiów wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie o pracę lub w ofercie pracy.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

jest udzielane, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są warunki wskazane w art. 114 ust. 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie warunki wskazane w art. 127 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach.

Szczegółowe informacje na temat zatrudniania cudzoziemców znajdują się na stronie internetowej Zielonej Linii.

 

Aktualizacja: Urząd ds. Cudzoziemców


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.