Powrót

Zakończenie pracy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-26

Zakończenie pracy

Z paroma rzadkimi wyjątkami stosunek pracy w USA jest kwestią umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, a ingerencja rządu jest ograniczona do ustalania minimalnej stawki płacy oraz dyskryminacji w miejscu pracy. Wszystko inne, czyli wynagrodzenie, urlopy, godziny pracy czy też prywatne fundusze emerytalne leżą w gestii umowy pomiędzy stronami.

Warto wiedzieć

Wypowiedzenie pracy może zostać złożone przez każdą ze stron i może mieć miejsce bez żadnego powodu, tak długo, jeśli jego podstawą nie była dyskryminacja na tle rasowym, pochodzenia, płci lub niepełnosprawności. Wypowiedzenie stosunku pracy może nastąpić z dnia na dzień, jednak przyjęte jest, aby pracownik powiadomił pracodawcę tydzień do miesiąca przed terminem opuszczenia pracy, aby ten mógł znaleźć inną osobę na opuszczone miejsce pracy.

Zdarzają się przypadki, gdy pracodawca nie wypłaci pracownikowi należnej wypłaty. Tego rodzaju sprawy regulowane są przez ustawy federalne oraz stanowe i w związku z tym poszkodowani pracownicy na ogół stoją przed wyborem, czy rozpocząć procedurę domagania się należnych pieniędzy w tak zwanym sądzie małych roszczeń (small claims court – na ogół kwoty do 3-4 tysięcy dolarów, w zależności od stanu), sądzie stanowym bądź sądzie federalnym.

W przypadku osób powracających na stałe najlepiej byłoby, aby procedura zakończyła się jak najszybciej przed wyjazdem do Polski i nie trzeba było wracać do USA w celu stawienia się na rozprawę. Sąd małych roszczeń na ogół wysłucha sprawy w ciągu miesiąca, a decyzja zostaje podjęta albo na miejscu, albo nie dłużej niż po tygodniu.

Jeśli jednak sprawa jest poważna i w grę wchodzą większe sumy niezapłaconych należności, to należy udać się do adwokata, który zajmuje się prawem pracy i który zadecyduje, czy sprawa zostanie złożona przed sądem stanowym, czy federalnym. Niestety, w obydwu sądach sprawa może trwać przez wiele miesięcy, co może zaowocować koniecznością powrotu do USA na rozprawę. Istnieje oczywiście możliwość polubownego zakończenia sprawy, to znaczy adwokaci obydwu stron porozumieją się co do sumy, która zostanie zapłacona pracownikowi i w takiej sytuacji powrót do USA nie musi być konieczny. Pamiętajmy jednak, że w sprawach prawa pracy adwokat może zażądać od nas procentu wygranej sumy, wynoszącego na ogół pomiędzy 20 a 33 procent.

Dokumenty potwierdzające staż pracy

W przeciwieństwie do państw europejskich w USA pracodawca nie jest zobowiązany wydać pracownikowi formalnych formularzy czy dokumentów świadczących o odbytym stażu. W większych firmach istnieją wydziały HR (Human Resources), które przechowują teczkę pracownika dla użytku wewnętrznego firmy oraz przeprowadzają tak zwane exit interview, czyli rozmowę z pracownikiem wyjaśniającą okoliczności rozstania – procedura ta jest stosowana, aby chronić firmę przed potencjalnymi sprawami sądowymi.

Warto wiedzieć

Pracując w dużej czy małej firmie, pracownik zawsze może, i powinien, poprosić o list od pracodawcy, w którym pracodawca opisuje wykonywaną pracę, stanowisko, okres pracy oraz zarobki końcowe. W celu udowodnienia odbycia stażu pracownik powinien także zatrzymać odcinki czeków otrzymanych od pracodawcy („pay stubs”) oraz zachować kopie corocznie otrzymywanych formularzy rozliczeniowych W-2 lub 1099.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.