Powrót

Wyjazd dziecka za granicę, a zgoda drugiego rodzica

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-02

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Dziecko nie powinno przebywać za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego, który ma prawo współdecydowania o jego istotnych sprawach. Stanowi to naruszenie prawa, chyba że zezwolenia w tym zakresie udzielił organ władzy opiekuńczej (najczęściej sąd opiekuńczy).

Do wyjazdu dziecka za granicę jest potrzebna zgoda obojga rodziców, chyba że jeden z rodziców został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej albo władza ta została zawieszona lub ograniczona w tym zakresie.

A zatem, w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej, wydanie paszportu dziecku za zgodą wyłącznie jednego z rodziców jest możliwe, jeżeli drugiemu rodzicowi ograniczono władzę rodzicielską pozbawiając go prawa współdecydowania o wydaniu dokumentu paszportowego.

Ważne

Należy przy tym jednak odróżnić zgodę na wydanie paszportu od zgody na wyjazd dziecka. Zgoda na wydanie paszportu nie obejmuje zgody na wyjazd dziecka za granicę, w szczególności na zmianę miejsca stałego pobytu dziecka.

W innych wypadkach uzyskanie zgody w postaci oświadczenia jest niezbędne. Jeżeli rodzic, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie wyraża zgody na wyjazd, wówczas drugi rodzic powinien wystąpić do właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu dziecka sądu opiekuńczego o zgodę na zmianę miejsca stałego pobytu dziecka i jego wyjazd za granicę.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).
2. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz.U. 1995 Nr 108, poz. 528).

 

Aktualizacja: Ministerstwo Sprawiedliwości


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.