Powrót

Władza rodzicielska


Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-02

Władza rodzicielska

Orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Istnieje możliwość wniesienia odwołania od decyzji o odpowiedzialności rodzicielskiej.

Polskie prawo nie zawiera definicji władzy (odpowiedzialności) rodzicielskiej. Najogólniej można powiedzieć, że władza (odpowiedzialność) rodzicielska to zespół obowiązków i praw rodziców względem małoletniego dziecka. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

Obowiązkiem osoby sprawującej władzę rodzicielską jest opiekowanie się dzieckiem, jego wychowywanie, troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz kształcenie. Z reguły władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i każdy z nich ma takie same prawa i obowiązki.


Jeśli rodzice nie mogą porozumieć się w kwestiach istotnych dla dziecka, takich jak: miejsce zwykłego pobytu dziecka, wybór szkoły, wybór imienia i nazwiska, wyjazd za granicę, decyzję w tym względzie podejmuje sąd.

Sąd może ingerować we władzę rodzicielską na kilka sposobów:

  • może ograniczyć lub zawiesić władzę rodzicielską, gdy rodzic przebywający na emigracji nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem,

  • w skrajnych wypadkach sąd opiekuńczy może również pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej.

 

Warto wiedzieć
Sądy, które zajmują się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności (władzy) rodzicielskiej, to sądy państwa, w którym dziecko zamieszkuje. Zgodnie z rozporządzeniem unijnym regulującymi te kwestie sądami, zajmującymi się sprawami legalnego przemieszczania się dziecka, bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka itp. są sądy miejsca zwykłego pobytu dziecka.

Orzeczenia w zakresie ustalenia tzw. odpowiedzialności rodzicielskiej wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Może się jednak zdarzyć, że orzeczenie nie zostanie uznane - podstawy nieuznania orzeczenia w tych sprawach powołane zostały w art. 39 rozporządzenia.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (Dz.U.UE.L.2019.178.1)

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)

 

Aktualizacja: Ministerstwo Sprawiedliwości


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.