Powrót

Uznawanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-24

Świadectwa ukończenia szkół za granicą mogą być w Polsce uznane:

 • z mocy prawa, czyli bez konieczności poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski lub
 • przez Kuratora Oświaty w wyniku postępowania administracyjnego.

Informacje na temat postępowania w sprawie uznania świadectw zagranicznych lub potwierdzenia wykształcenia są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zalecany jest kontakt z Kuratorium Oświaty, właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły lub uczelni. Adresy Kuratorów Oświaty znajdują się na stronie Ministerstwa.

Świadectwa uznane z mocy prawa

Za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce uznaje się następujące zagraniczne świadectwa:

 1. Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które spełniają łącznie następujące warunki:
 • zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa,
 • uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane.

Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach:

Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 1. Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie.
 2. Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 3. Świadectwa uprawniające do studiów wyższych, objęte umowami międzynarodowymi o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów.

UWAGA! 

 • Zagraniczne świadectwa i dyplomy powinny być uwierzytelnione, tj. opatrzone pieczęcią apostille lub zalegalizowane przez władze państwa, w którego systemie edukacji zostały wydane;
 • Uwierzytelnione dokumenty zagraniczne, które potwierdzają przebieg i wyniki nauki za granicą, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • Jeśli zagraniczne świadectwo maturalne nie zawiera informacji o uprawnieniach (oraz ich zakresie) do kontynuacji nauki na studiach wyższych w danym państwie, wówczas należy uzyskać odrębny dokument (zaświadczenie) na ten temat od władz edukacyjnych w państwie, w którego systemie edukacji świadectwo zostało wydane;
 • Uznanie świadectwa z mocy prawa oznacza, że może być ono złożone bezpośrednio w uczelni, instytucji lub u pracodawcy, bez konieczności poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski. Jednak także świadectwa uznane z mocy prawa powinny być uwierzytelnione i przetłumaczone na język polski, przed przedłożeniem ich w polskich szkołach, urzędach, instytucjach lub u pracodawcy;
 • Kuratorzy Oświaty nie prowadzą postępowania w celu uznania świadectw uznanych z mocy prawa, ani nie wydają poświadczeń w tym zakresie;
 • Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do tych, które posiada w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na kierunki studiów wyższych o takim samym lub podobnym programie kształcenia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 165 (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2017 r. poz. 1655 z późn. zm.).

 

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/

 

Aktualizacja: Ministerstwo Edukacji i Nauki


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.