Powrót

Uznawanie wyroków w sprawach rodzinnych

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-02

Uznawanie wyroków w sprawach rodzinnych

To czy wyroki sądów zagranicznych w sprawach rodzinnych wymagają uznania przez sądy polskie czy też wystarczy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego zależy od daty wydania orzeczenia.

Jeśli wyrok rozwodowy zapadł po 1 maja 2004 r. – w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub po 1 lipca 2009 r. w przypadku pozostałych krajów – osoba chcąca zarejestrować wyrok rozwodowy w Polsce powinna udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym związek małżeński był zawarty lub rejestrowany. W tym przypadku orzeczenia sądów państw obcych uznawane są z mocy prawa, nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania przed sądem, w Urzędzie Stanu Cywilnego dokonuje się jedynie rejestracji skutku zagranicznego wyroku.

Warto wiedzieć
Rejestracji można dokonać osobiście we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, udzielając pełnomocnictwa do dokonania tej czynności osobie przebywającej w Polsce lub za pośrednictwem konsulatu.

Natomiast uznanie wyroku sądu zagranicznego, który zapadł wcześniej (przed 1 maja 2004 r. – w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub przed 1 lipca 2009 r. w przypadku pozostałych krajów), możliwe jest jedynie na drodze postepowania sądowego.

W celu uznania orzeczenia zagranicznego sądu należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do sądu okręgowego, właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków w Polsce. W przypadku, gdy obie strony mieszkają za granicą sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

W celu uzyskania pełnej listy wymaganych dokumentów oraz ilości niezbędnych kserokopii każdego z nich, jak również informacji na temat wysokości opłaty za postępowanie sądowe, należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym sądem okręgowym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550)

2. Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (Dz.U.UE.L.2019.178.1)

 

Aktualizacja: Ministerstwo Sprawiedliwości


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.