Powrót

Uznawanie wyroków w sprawach rodzinnych

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-23

Uznawanie wyroków w sprawach rodzinnych

To czy wyroki sądów zagranicznych w sprawach cywilnych wymagają uznania przez sądy polskie czy też wystarczy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego zależy od daty wydania orzeczenia.

Jeśli wyrok rozwodowy zapadł po 1 maja 2004 r. – w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub po 1 lipca 2009 r. w przypadku pozostałych krajów – osoba chcąca zarejestrować wyrok rozwodowy w Polsce powinna udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym związek małżeński był zawarty lub rejestrowany. W tym przypadku orzeczenia sądów państw obcych uznawane są z mocy prawa, nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postępowania przed sądem, w Urzędzie Stanu Cywilnego dokonuje się jedynie rejestracji skutku zagranicznego wyroku.

Warto wiedzieć
Rejestracji można dokonać osobiście we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, udzielając pełnomocnictwa do dokonania tej czynności osobie przebywającej w Polsce lub za pośrednictwem konsulatu.

Natomiast uznanie wyroku sądu zagranicznego, który zapadł wcześniej (przed 1 maja 2004 r. – w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub przed 1 lipca 2009 r. w przypadku pozostałych krajów), możliwe jest jedynie w Sądzie Okręgowym.

W celu uznania orzeczenia zagranicznego sądu należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do sądu okręgowego, właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków w Polsce. W przypadku, gdy obie strony mieszkają za granicą sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

W celu uzyskania pełnej listy wymaganych dokumentów oraz ilości niezbędnych kserokopii każdego z nich, jak również informacji na temat wysokości opłaty za postępowanie sądowe, należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym sądem okręgowym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.)

2. Rozporządzenie Rady 2201/2003/WE z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie 1347/2000/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 338, str. 1)

Aktualizacja: Ministerstwo Sprawiedliwości


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.