Powrót

Ulga na dzieci

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-01

Z ulgi na dziecko możesz skorzystać, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej i:

1. w stosunku do małoletniego dziecka:

 • wykonywałeś władzę rodzicielską lub
 • pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z Tobą zamieszkiwało lub
 • sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;

2. utrzymywałeś pełnoletnie dzieci:

 • bez względu na ich wiek, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną lub
 • do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem, że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, dzieci te uczyły się lub studiowały (także za granicą) oraz nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku lub przychodów korzystających ze zwolnienia od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł. Do dochodów tych wliczane są również zarobki uzyskane przez pełnoletnie dzieci za granicą. Renta rodzinna dziecka nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do odliczenia.

Uwaga

Nie będziesz mógł skorzystać z ulgi na dziecko, które prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu 19% stawki podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlega przepisom ustawy o podatku tonażowym.

 

Ulga z tytułu wychowania jednego dziecka

 

Jeżeli ulga przysługuje Ci na jedno dziecko, będziesz mógł skorzystać z odliczenia, o ile Twoje roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • 112000 zł - w przypadku gdy pozostawałeś przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (w tym przypadku sumuje się Twoje dochody i z dochodami Twojego małżonka),
 • 112000 zł w przypadku gdy jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56000 zł w przypadku gdy nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł).

 

Ulga z tytułu wychowania dwojga dzieci

 

Kwota odliczenia wynosi po 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (rocznie po 1112, 04 zł).


W przypadku wychowywania dwójki dzieci, przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego przez Ciebie w danym roku podatkowym dochodu.

 

Ulga z tytułu wychowania trojga dzieci

 

Kwota odliczenia wynosi:

 • po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1112, 04 zł).
 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 2000,04zł).

W przypadku wychowywania trojga dzieci, przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego przez Ciebie w roku podatkowym dochodu.

 

Ulga z tytułu wychowania czworga i większej liczby dzieci

 

Kwota odliczenia wynosi:

 • po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1112, 04 zł na pierwsze i drugie dziecko),
 • 166,67 miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 2000,04 zł),
 • po 225 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie 2700,00 zł).

 

Także i w tym przypadku przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego przez Ciebie w roku podatkowym dochodu.

Warto wiedzieć

Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • wstąpiło w związek małżeński.

Małżonkowie wychowujący dzieci powinni pamiętać, że kwoty odliczenia dotyczą łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych (po ½ przysługującej kwoty ulgi) lub w dowolnie ustalonej proporcji.

Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci (informacje te podaje się w PIT/O).

 

Uwaga

Jeżeli zabraknie Ci podatku, aby odliczyć pełną kwotę  przysługującej ulgi, masz prawo do otrzymania pozostałej kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci. Należy jednak pamiętać, że przysługująca kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Jeżeli ulga na dzieci przysługuje obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany ich łączną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców.

Szczegółowe informacje na temat ulgi na dzieci dostępne są na stronie podatki.gov.pl.

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie MF.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów

Ulga na dzieci


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.