Powrót

Ulga na dzieci

Ulga na dzieci

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-05-21

Ulga przysługuje podatnikom rozliczajacym swoje dochody wg skali podatkowej.

Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia  25. roku życia, które ciągle się uczą a ich dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych,  po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł.

 

UWAGA!
Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł. Do dochodów tych wliczane są również zarobki uzyskane przez pełnoletnie dzieci za granicą. Renta dziecka nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do odliczenia.
Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu 19% stawki podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym.

 

Ulga z tytułu wychowania jednego dziecka

Osoby wychowujące w roku jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie
przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

  1. 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka),
  2. 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
  3. 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł).

Ulga z tytułu wychowania dwojga dzieci

Kwota odliczenia wynosi po 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (rocznie po 1112, 04 zł).
W przypadku wychowywania dwójki dzieci, przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu.

Ulga z tytułu wychowania trojga dzieci

Kwota odliczenia wynosi:

  • po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1112, 04 zł).
  • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 2000,04zł).

W przypadku wychowywania trojga dzieci, przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego w roku podatkowym dochodu.

Ulga z tytułu wychowania czworga i większej liczby dzieci

Kwota odliczenia wynosi:
• po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1112, 04 zł na pierwsze i drugie dziecko),
• 166,67 miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 2000,04 zł),
• po 225 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie 2700,00 zł).
Także i w tym przypadku przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego w roku podatkowym dochodu.

 

WARTO WIEDZIEĆ
Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
• na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
• wstąpiło w związek małżeński.

Małżonkowie wychowujący dzieci powinni pamiętać, że roczne kwoty odliczenia dotyczą łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji. Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci (informacje te podaje się w PIT /O).

UWAGA!
Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania pozostałej kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci. Należy jednak pamiętać, iż przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Jeżeli ulga na dzieci przysługuje obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany ich łączną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców.

Szczegółowe informacje na temat ulgi na dzieci dostępne są na stronie podatki.gov.pl.

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie MF.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.