Powrót

Ulga na dzieci

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-01-01

Z ulgi na dziecko możesz skorzystać, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej i:

1. w stosunku do małoletniego dziecka:

 • wykonywałeś władzę rodzicielską lub
 • pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z Tobą zamieszkiwało lub
 • sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;

2. utrzymywałeś pełnoletnie dzieci:

 • które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną lub
 • do ukończenia 25. roku życia, roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli dzieci te w roku podatkowym:

   - nie stosowały przepisów art. 30c (podatek liniowy)  lub ustawy o ryczałcie dot. działalności gospodarczej, tzn.:

         - przez cały rok podatkowy nie osiągnęły przychodów, ani
         - nie poniosły kosztów uzyskania przychodów, ani
         - nie były obowiązany lub nie korzystają z uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, ani
         - nie są obowiązane albo nie korzystają z uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,

   - nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu

     okrętowego i przemysłów komplementarnych,

   - nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) lub 19% podatkiem (z art. 30b) lub przychodów zwolnionych w

     ramach PIT dla młodych i z tytułu nielegalnego zatrudnienia w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł. Do limitu dochodów nie wlicza się renty rodzinnej.

 

Ulga z tytułu wychowania jednego dziecka

Jeżeli ulga przysługuje Ci na jedno dziecko, będziesz mógł skorzystać z odliczenia, o ile Twoje roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • 112000 zł - w przypadku gdy pozostawałeś przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (w tym przypadku sumuje się Twoje dochody i z dochodami Twojego małżonka),
 • 112000 zł w przypadku gdy jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56000 zł w przypadku gdy nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł).

 

Ulga z tytułu wychowania dwojga dzieci

Kwota odliczenia wynosi po 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (rocznie po 1112,04 zł).

W przypadku wychowywania dwójki dzieci, przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego przez Ciebie w danym roku podatkowym dochodu.

 

Ulga z tytułu wychowania trojga dzieci

Kwota odliczenia wynosi:

 • po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1112,04 zł),
 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 2000,04 zł).

W przypadku wychowywania trojga dzieci, przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego przez Ciebie w roku podatkowym dochodu.

 

Ulga z tytułu wychowania czworga i większej liczby dzieci

Kwota odliczenia wynosi:

 • po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko),

 • 166,67 miesięcznie na trzecie dziecko (rocznie 2000,04 zł),

 • po 225 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie 2700,00 zł).

Także i w tym przypadku przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego przez Ciebie w roku podatkowym dochodu.

 

Warto wiedzieć

Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • wstąpiło w związek małżeński.

Małżonkowie wychowujący dzieci powinni pamiętać, że kwoty odliczenia dotyczą łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w dowolnie ustalonej proporcji.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami (opiekunami prawnymi), którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę rodzice odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje rodzic, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci (informacje te podaje się w załączniku PIT/O).

 

Uwaga

Jeżeli zabraknie Ci podatku, aby odliczyć pełną kwotę przysługującej ulgi, masz prawo do otrzymania pozostałej kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci. Należy jednak pamiętać, że przysługująca kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

Jeżeli ulga na dzieci przysługuje obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany ich łączną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców.

 

Szczegółowe informacje na temat ulgi na dzieci dostępne są na stronie podatki.gov.pl.

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów

Ulga na dzieci


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.