Rodzina Rodzina

Назад

Termin rozpatrzenia sprawy w przypadku zastosowania przepisów o koordynacji świadczeń

Ile czasu ma właściwy urząd na rozstrzygnięcia w sprawach, w których badane jest czy zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2021 (MRPiPS, Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego)


Zgodnie z art. 35 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, powołanej dalej jako „k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednocześnie art. 35 § 5 k.p.a. wskazuje, że do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż  zgodnie z art. 35 § 4 k.p.a. przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w ww. przepisach.

Wydanie rozstrzygnięcia w sprawie świadczeń dla dzieci, przyznawanych na podstawie unijnej koordynacji świadczeń, nie ogranicza się tylko do jednego ustawodawstwa, konieczne może być uzyskanie informacji z drugiego zainteresowanego państwa. Zgodnie z Decyzją nr F2 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wymiany danych między instytucjami do celów przyznawania świadczeń rodzinnych, instytucje powinny udzielić odpowiedzi na przesłane zapytania lub rozpocząć wypłatę świadczeń w oparciu o swoje ustawodawstwo w terminie maksymalnie dwóch miesięcy – w przypadku wniosku dotyczącego ustalenia państwa pierwszeństwa do wypłaty świadczeń oraz w terminie maksymalnie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku o udzielenie informacji w pozostałych przypadkach.

 

 

 
 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.