Rodzina Rodzina

Назад

Na jakich warunkach cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na osiedlenie się?

Od jakiegoś czasu spotykam się z mężczyzną, który zawarł małżeństwo w celu uzyskania Karty Stałego Pobytu. Okres pozostawania w małżeństwie to 3 lata. Czy jeżeli rozwiedzie się z jego pierwszą żoną i ożeni się ponownie ze mną, to straci prawo do tej karty?

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2019 r. (AG)

Zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa cudzoziemcy, którzy zamierzają zamieszkiwać na terytorium Polski powinni to robić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawowym obowiązkiem cudzoziemców zamierzających przebywać na tym terytorium jest przestrzeganie obowiązującego w Polsce prawa.

W opisanej przez Panią sytuacji w przypadku, jeżeli cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim, a związek ten został zawarty w celu legalizacji pobytu, posiadane przez cudzoziemca zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy może mu zostać cofnięte.

Ponadto zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1650) zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, który pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

W toku prowadzonego przez wojewodę postępowania w sprawie udzielenia w/w zezwolenia bada się czy związek małżeński nie został zawarty wyłącznie w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia pobyt stały.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.